Exodus (37/40)  

1. Besalel napravi Kovčeg od bagremova drva, dug dva i pol lakta, širok lakat i pol, a lakat i pol visok.
2. Iznutra ga i izvana okuje čistim zlatom. Naokolo mu napravi zlatan završni pojas.
3. I salije mu četiri koluta na njegova četiri ugla: dva koluta s jedne strane, a dva koluta s njegove druge strane.
4. Napravi i motke od bagremova drva i u zlato ih okuje;
5. onda provuče motke kroz kolutove Kovčegu sa strane za nošenje Kovčega.
6. Zatim napravi Pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo, a lakat i pol široko.
7. Napravi i dva kerubina od kovanoga zlata, na dva kraja Pomirilišta:
8. jednoga kerubina na jednome kraju, a drugoga kerubina na drugome kraju. Kerubine na oba kraja načini u jednome komadu s Pomirilištem.
9. Kerubini imali uzdignuta i raširena krila, zaklanjali njima Pomirilište. Bili su licem okrenuti jedan prema drugome, tako da su im lica gledala u Pomirilište.
10. Od bagremova drva načini stol, dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.
11. Obloži ga čistim zlatom i od zlata mu naokolo načini završni pojas.
12. I načini mu obrub unaokolo, podlanicu širok. A za obrub naokolo načini zlatan završni pojas.
13. Salije mu četiri zlatna koluta. Kolutove onda pričvrsti za njegova četiri nožna ugla.
14. Kolutovi su bili tik pod obrubom, kao kvake za motke, da se stol može nositi.
15. Motke za nošenje stola načinio je od bagremova drva i zlatom ih obložio.
16. A pribor što se držao na stolu - njegove zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa - napravio je od čistoga zlata.
17. Od čistoga zlata načini i svijećnjak. Svijećnjak - njegovo podnožje i stalak - skova. Njegove čaše - čaške i latice - bile su u jednome komadu s njim.
18. Šest je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijećnjaka s jedne strane, a tri kraka svijećnjaka s druge strane.
19. Na jednome kraku bile su tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka sa svojom čaškom i laticama. Na drugome opet kraku bile su tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako je bilo na svih šest krakova što izbijahu iz svijećnjaka.
20. Na samome svijećnjaku bile su četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama:
21. čaška, u jednom komadu s njim, pod prva dva kraka; pa konačno čaška, u jednom komadu s njim, pod zadnja dva kraka. Tako na svih šest krakova što su iz njega izbijali.
22. Njihove čaške i njihove peteljke bile su u jednom komadu s njim; sve to od čistoga kovanog zlata.
23. A od čistoga zlata napravi mu i sedam svjetiljaka, usekače i pepeljare.
24. Svijećnjak i sav njegov pribor načini od jednoga talenta čistoga zlata.
25. Kadioni je žrtvenik napravio od bagremova drva, lakat dug, lakat širok - u četvorinu - a dva lakta visok. Roščići su mu bili u jednom komadu s njim.
26. Obloži mu čistim zlatom plohu, strane naokolo i njegove roščiće. Načini mu naokolo završni pojas od zlata.
27. Na njemu načini i dva zlatna koluta na oprečnim stranama, ispod završnog pojasa, da služe motkama za kvake kad se na njima nosi.
28. Motke načini od bagremova drva pa ih obloži zlatom.
29. Onda pripravi posvećeno ulje za pomazanje i čisti kad mirisni, onako kako ga pravi pomastar.

  Exodus (37/40)