Exodus (35/40)  

1. Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im reče: "Ovo vam je Jahve naložio da činite:
2. Neka se posao obavlja šest dana. Sedmi dan neka vam bude sveti dan, dan potpunog počinka u čast Jahvi. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smrću.
3. Na subotnji dan ni vatre ne ložite po svojim stanovima."
4. Nadalje Mojsije reče svoj zajednici izraelskoj: "Ovo je Jahve naredio:
5. Među sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i tuča;
6. ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana;
7. učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva,
8. ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan;
9. oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik.
10. A svi koji su među vama vješti neka dođu praviti što je Jahve naredio:
11. Prebivalište, njegov Šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove priječnice i stupce; njegova podnožja;
12. njegov Kovčeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon;
13. stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove;
14. svijećnjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeće, onda ulje za svjetlo;
15. kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište;
16. žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od tuča; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;
17. zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište;
18. kočiće za Prebivalište i kočiće za dvorište s njihovim uzicama;
19. svečano ruho za vršenje službe u Svetištu - posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova."
20. Nato se sva izraelska zajednica povuče ispred Mojsija.
21. A onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala dođe noseći svoj prinos u čast Jahvi za gradnju Šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posvećena odijela.
22. Strčaše se muževi i žene: svi koje je srce vuklo donesoše zapinjača, naušnica, prstenja, narukvica, ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita; svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u čast Jahvi.
23. Svi kod kojih se našlo ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, učinjenih ovnujskih koža ili finih koža donesoše svoje.
24. Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili tuču donese to kao prinos u čast Jahvi. Svatko u koga se našlo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga.
25. Sve žene koje su bile vješte prele su svojim rukama i donosile što bijahu oprele: ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
26. Sve opet žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine prele su kostrijet.
27. Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik;
28. pa mirodije i ulje za svjetlo, ulje za pomazanje i miomirisni tamjan.
29. I tako Izraelci - svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši - donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.
30. Potom reče Mojsije Izraelcima: "Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova a iz plemena Judina.
31. Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima:
32. da zamišlja nacrte i da radove izvodi od zlata, srebra i tuča;
33. da reže dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umješno radi svaki posao.
34. Njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova, udijeli i sposobnost da poučavaju druge.
35. Obdari ih umještvom u svakom poslu rezbarskom, krojačkom, veziljskom i tkalačkom; oni tkaju tkanine od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, sposobni su u svakom poslu i vješti u nacrtima.

  Exodus (35/40)