2Chronicles (15/36)  

1. Tada duh Božji dođe na Odedova sina Azarju.
2. On je izišao pred Asu i rekao mu: "Čujte me, Asa i sve Judino i Benjaminovo pleme! Jahve je s vama jer ste vi s njime; i ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas.
3. Dugo su Izraelci bili bez pravoga Boga i bez svećenika-učitelja i bez Zakona.
4. Kad su se u nevolji obratili Jahvi, Bogu Izraelovu, i stali ga tražiti, našli su ga.
5. U ona vremena nitko nije mogao na miru ni izlaziti ni dolaziti, jer su veliki nemiri vladali među svim zemaljskim stanovnicima.
6. Udarao je narod na narod, grad na grad, jer ih je Jahve smeo svakojakom nevoljom.
7. Ali vi budite hrabri i neka vam ne klonu ruke, jer ima nagrada za vaša djela."
8. Čuvši te riječi i proročku besjedu proroka Odeda, Asa se ohrabri i ukloni idolske gadove iz cijele Judine i Benjaminove zemlje i iz gradova koje je bio osvojio u Efrajimovoj gori. Obnovio je i Jahvin žrtvenik koji je bio pred Jahvinim trijemom.
9. Onda je skupio sve Judino i Benjaminovo pleme i došljake koji su bili kod njih od Efrajimova, Manašeova i Šimunova plemena, jer ih je mnogo prebjeglo k njemu od Izraelaca kad su vidjeli da je s njim Jahve, njegov Bog.
10. I skupili su se u Jeruzalemu trećega mjeseca petnaeste godine Asina kraljevanja.
11. Onoga su dana prinijeli Jahvi žrtve od plijena koji su dognali, sedam stotina goveda i sedam tisuća sitne stoke.
12. Zavjetovaše se da će tražiti Jahvu, Boga svojih otaca, svim srcem i svom dušom.
13. A tko god ne bi tražio Jahvu, Izraelova Boga, da se pogubi, bio malen ili velik, čovjek ili žena.
14. Zakleli su se Jahvi iza glasa i uz gromki poklik, uz trube i rogove.
15. Svi su se Judejci radovali zbog te zakletve jer su se iz svega srca zakleli i od sve su ga svoje volje tražili i našli ga. Jahve im je dao mir odasvud uokolo.
16. I svoju mater Maaku ukloni kralj Asa s vlasti jer je bila načinila gada Ašeri. Asa je sasjekao njezina gada, satro ga i spalio u potoku Kidronu.
17. Ali uzvišice nisu bile uklonjene iz Izraela. Ipak je Asino srce bilo privrženo Jahvi svega njegova života.
18. Unio je u Dom Božji posvećene darove svoga oca i svoje: srebro i zlato i posuđe.
19. Nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja.

  2Chronicles (15/36)