1Kings (6/22)  

1. Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - počeo je Salomon graditi Dom Jahvin.
2. Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.
3. Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama.
4. Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama.
5. Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.
6. Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove.
7. Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto, ni ikakvo željezno oruđe.
8. Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći.
9. Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.
10. I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.
11. I riječ Jahvina stiže Salomonu:
12. To je Dom što ga gradiš ... Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu:
13. prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela."
14. I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.
15. I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama - od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra - a daskama čempresovim obloži pod Hrama.
16. I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.
17. A Hekal - Svetište, dio Hrama ispred Debira - imaše četrdeset lakata.
18. A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi - pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.
19. Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina.
20. Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i Žrtvenik od cedrovine,
21. pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom.
22. I sav je Hram obložio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom.
23. U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.
24. Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.
25. I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.
26. Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.
27. Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.
28. I kerubine je obložio zlatom.
29. Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova,
30. zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.
31. A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.
32. Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme.
33. Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, sa četverokutnim dovracima.
34. Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.
35. Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano.
36. Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.
37. Temelji su Hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca Ziva;
38. a jedanaeste godine, mjeseca Bula - to je osmi mjesec - Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.

  1Kings (6/22)