1Corinthians (11/16)  

1. Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
2. Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predaja kako vam predadoh.
3. Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog.
4. Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju.
5. Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana.
6. Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.
7. A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa.
8. Jer nije muž od žene, nego žena od muža.
9. I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.
10. Zato žena treba da ima "vlast" na glavi poradi anđela.
11. Ipak, u Gospodinu - ni žena bez muža, ni muž bez žene!
12. Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga.
13. Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli?
14. Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu?
15. A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa.
16. Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.
17. Kad već dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore.
18. Ponajprije čujem, djelomično i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su među vama razdori.
19. Treba doista da i podjela bude među vama da se očituju prokušani među vama.
20. Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere:
21. ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere te jedan gladuje, a drugi se opija.
22. Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.
23. Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh,
24. zahvalivši razlomi i reče: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo činite meni na spomen."
25. Tako i čašu po večeri govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen."
26. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
27. Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje.
28. Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.
29. Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela.
30. Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi.
31. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.
32. A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni.
33. Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge.
34. Je li tko gladan, kod kuće neka jede da se ne sastajete na osudu. Drugo ću urediti kada dođem.

  1Corinthians (11/16)