1Chronicles (9/29)  

1. Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon.
2. Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, svećenici, leviti i netinci.
3. U Jeruzalemu su živjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manašeovih sinova, i to:
4. Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa.
5. Od Šilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima.
6. Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova braća, šest stotina i devedeset.
7. Od Benjaminovih sinova Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, Hasenuina sina;
8. Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina.
9. Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i šestero braće. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda.
10. Od svećenika: Jedaja, Jojarib i Jakin,
11. Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Božjeg.
12. Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina.
13. Njihove braće, glava obitelji, boraca što su obavljali službu u Domu Božjem, bilo je tisuću sedam stotina i šezdeset.
14. Od levita Šemaja, sin Hašuba, sin Azrikama, Hašabjina sina, između Merarijevih sinova;
15. Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina;
16. Obadja, sin Šemaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je živio u Netofatskim selima.
17. Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braća; Šalum je bio poglavar,
18. i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po četama levita.
19. Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom braćom Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogoslužje; oni su čuvali pragove Šatora, dok su njihovi oci čuvali ulaz u Jahvin tabor.
20. Eleazarov sin Pinhas bio je predstojnik nad njima nekada (Jahve bio s njim!).
21. Mešelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima Šatora sastanka.
22. Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u službu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti.
23. Oni i njihovi sinovi čuvali su stražu na vratima Doma Jahvina, Doma Šatora.
24. Vratari su stajali na četiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.
25. Njihova braća po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridruže po sedam dana.
26. Samo su četiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma.
27. Noćivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otključavaju svako jutro.
28. Neki su od njih bili odgovorni za bogoslužno posuđe. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili.
29. Neki su se od njih brinuli za pokućstvo, sve posvećene stvari, fino brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise;
30. a neki od svećeničkih sinova miješali su pomast od miomirisa.
31. Matitja, jedan od levita, prvenac Šaluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi.
32. Neki od Kehatovaca, njihove braće, bili su odgovorni za kruhove što se postavljaju svake subote.
33. Oni su bili i pjevači, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskih sobama, jer su dan i noć bili na dužnosti.
34. To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu.
35. U Gibeonu su živjeli: Gibeonov otac Jeiel, čijoj je ženi bilo ime Maaka.
36. Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
37. Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.
38. Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj braći.
39. Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala.
40. Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku.
41. Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
42. Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.
43. Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
44. Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi.

  1Chronicles (9/29)