1Chronicles (6/29)  

1. Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
2. Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej.
3. Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
4. Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima.
5. Od Geršoma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,
6. njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.
7. Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,
8. njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir;
9. njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul.
10. Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot;
11. njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat;
12. njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi:
13. Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.
14. Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza,
15. njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.
16. Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Kovčeg ondje našao svoje počivalište;
17. oni koji su služili pred Prebivalištem, Šatorom sastanka, pjevajući, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu.
18. Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjevač Heman, sin Joela, sina Samuela,
19. sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,
20. sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,
21. sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,
22. sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
23. sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.
24. Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina Šime,
25. sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,
26. sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,
27. sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
28. sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
29. Merarijevi sinovi, njihova braća, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kušija, sina Abdija, sina Maluka,
30. sina Hašabje, sina Amasje, sina Hilkije,
31. sina Amsija, sina Banija, sina Šomera,
32. sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.
33. Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom Prebivalištu, u Domu Božjem.
34. Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.
35. Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua,
36. njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja,
37. njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub,
38. njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.
39. Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao ždrijeb -
40. dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega.
41. Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu.
42. Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima,
43. Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
44. Ašan s pašnjacima i Bet Šemeš s pašnjacima.
45. Od Benjaminova plemena: Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.
46. Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom deset gradova od polovine Manašeova plemena.
47. Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu trinaest gradova.
48. Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova.
49. Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s pašnjacima.
50. Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.
51. Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efrajimova plemena
52. dali su kao gradove-utočišta Šekem s pašnjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s pašnjacima,
53. Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima,
54. Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima.
55. Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima.
56. Geršomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Aštarot s pašnjacima.
57. Od Jisakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima,
58. Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima.
59. Od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
60. Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima.
61. Od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjatajim s pašnjacima.
62. Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima.
63. S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima,
64. Kedemot s pašnjacima i Mefaat s pašnjacima.
65. Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
66. Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.

  1Chronicles (6/29)