1Chronicles (2/29)  

1. Evo Izraelovih sinova: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun,
2. Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.
3. Judini sinovi: Er, Onan i Šela. Ta mu je tri rodila Kanaanka, Šuina kći. Ali Er, Judin prvenac, bijaše nevaljao u Jahvinim očima i Jahve ga pogubi.
4. Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu je bilo pet Judinih sinova.
5. Peresovi su sinovi bili: Hesron i Hamul.
6. Zerahovi su sinovi bili: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara; u svemu pet.
7. Karmijevi su sinovi bili: Akar, koji je nanio zlo Izraelu prekršivši kletvu.
8. A sinovi Etanovi: Azarja.
9. Hesronovi sinovi koji mu se rodiše bijahu: Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
10. Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova.
11. Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza.
12. Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja.
13. Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, trećeg Šimu,
14. četvrtog Netanela, petog Radaja,
15. šestog Osema, sedmoga Davida.
16. Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abišaj, Joab, Asahel, trojica.
17. Abigajila je rodila Amasu, Amasin je otac bio Jišmaelac Jeter.
18. Hesronov sin Kaleb imao je sa ženom Azubom i s Jeriotom sinove, a sinovi su mu bili: Ješer, Šobab i Ardon.
19. Kad je umrla Azuba, uze Kaleb za ženu Efratu i ona mu rodi Hura.
20. Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu.
21. Potom Hesron uze kćer Makira, oca Gileadova; uzeo ju je za ženu kad mu je bilo šezdeset godina i ona mu rodi Seguba.
22. Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u gileadskoj zemlji.
23. Ali su Gešurci i Aramejci osvojili od njih Jairova Sela, Kenat sa selima, šezdeset gradova. To su sve osvojili sinovi Makira, oca Gileadova.
24. Kad je umro Hesron u Kaleb Efrati, Hesronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina.
25. Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvenca, bili su: prvenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.
26. Jerahmeel je imao i drugu ženu, zvala se Atara, koja je bila Onamova majka.
27. Sinovi Rama, Jerahmeelova prvenca, bili su Maas, Jamin i Eker.
28. Onamovi su sinovi bili: Šamaj i Jada; Šamajevi sinovi: Nadab i Abišur.
29. Abišurova se žena zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida.
30. Nadabovi su sinovi bili: Seled i Afajim, ali je Seled umro bez djece.
31. Sinovi su Afajimovi bili: Jiši; Jišijevi sinovi: Šešan; Šešanov sin Ahlaj.
32. Sinovi Jade, brata Šamajeva, bili su: Jeter i Jonatan; ali je Jeter umro bez djece.
33. Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza. To su bili Jerahmeelovi sinovi.
34. Šešan nije imao sinova, nego kćeri; ali je Šešan imao slugu Egipćanina po imenu Jarhu.
35. Zato je Šešan dao kćer sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja.
36. Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada.
37. Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda;
38. Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju,
39. Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu;
40. Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma,
41. Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu.
42. Sinovi Kaleba, Jerahmeelova brata, bili su: njegov prvenac Meša, otac Zifov; sinovi oca Mareše bili su: Hebron.
43. Hebronovi sinovi Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
44. Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja.
45. Šamajev je sin bio Maon, a Maon je bio otac Bet-Sarov.
46. Efa, Kalebova inoča, rodila je Harana, Mosu i Gazeza; Haran je rodio Gazeza.
47. Johdajevi su sinovi bili: Regem, Jotam, Gešan, Felet, Efa i Šaaf.
48. Maaka, Kalebova inoča, rodila je Šebera i Tirhanu.
49. Rodila je Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibina; a Kalebova je kći bila Aksa.
50. To su bili sinovi Kalebovi. A sinovi Hura, Efratina prvenca: Šobal, otac Kirjat Jearimov,
51. Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov.
52. A sinovi Šobala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovica Manahaćana.
53. Kirjatjearimske su porodice bile: Jitrani, Pućani, Šumaćani i Mišrani; od njih su potekli Soraćani i Eštaoljani.
54. Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaćani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaćana, Saraćani.
55. Književničke obitelji koje su živjele u Jabesu bile su: Tiraćani, Simeaćani, Sukaćani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma.

  1Chronicles (2/29)