1Chronicles (16/29)  

1. Tada unesoše Kovčeg Božji i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i pričesnice pred Bogom.
2. Pošto je prinio paljenice i pričesnice, David blagoslovi narod Jahvinim imenom.
3. Onda razdijeli svim Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan okrugao kruh, komad mesa i kolač od suhoga grožđa.
4. Onda je postavio pred Jahvinim Kovčegom službenike među levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to:
5. poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale.
6. Svećenici Benaja i Jahaziel bili su bez prijekida s trubama pred Kovčegom saveza Jahvina.
7. Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj braći da slave Jahvu ovom pohvalnicom:
8. Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime; navješćujte među narodima djela njegova!
9. Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova čudesa!
10. Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu!
11. Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!
12. Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih.
13. Izraelov rod njegov je sluga, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici.
14. On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!
15. Sjećajte se uvijek njegova Saveza, Riječi koju objavi tisući naraštaja;
16. Saveza koji sklopi s Abrahamom i njegove zakletve Izaku.
17. Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vječni Savez.
18. Govoreći 'Tebi ću dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu,
19. kad vas još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjeste pridošlice u njoj.'
20. Išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu.
21. Ne dopusti nikom da ih tlači, kažnjavaše zbog njih kraljeve:
22. 'Ne dirajte u moje pomazanike, ne činite zla mojim prorocima!'
23. Pjevaj Jahvi, sva zemljo, Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo!
24. Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.
25. Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova.
26. Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa.
27. Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u Svetištu njegovu.
28. Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!
29. Dajte Jahvi slavu imena njegova, nosite prinose i dolazite pred njegovo lice! Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove!
30. Strepi pred njim, zemljo sva! Učvrstio je svemir da se ne poljulja.
31. Neka se vesele nebesa i neka klikće zemlja; neka se govori među poganima: 'Jahve kraljuje!'
32. Neka huči more i što je u njemu; nek' se raduje polje i što je na njemu!
33. Neka klikće šumsko drveće pred Jahvom, jer dolazi da sudi zemlji.
34. Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.
35. I recite: 'Spasi nas, o Bože, Spasitelju naš, i saberi nas i izbavi nas od bezbožnih naroda, da slavimo tvoje sveto ime, da se ponosimo tvojom slavom.
36. Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka!' Sav narod neka kaže: 'Amen! Aleluja!'"
37. I ondje pred Kovčegom saveza Jahvina ostaviše Asafa i njegovu braću da služe pred Kovčegom bez prestanka, koliko treba iz dana u dan;
38. i Obed-Edoma s njegovom braćom, njih šezdeset i osam, i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu, da budu vratari;
39. a svećenika Sadoka s njegovom braćom svećenicima pred Jahvinim Prebivalištem na uzvišici u Gibeonu
40. da prinose paljenice Jahvi na žrtveniku za paljenice bez prestanka, jutrom i večerom, i da vrše sve što je napisano u Zakonu koji je Jahve odredio Izraelu;
41. s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vječna njegova ljubav";
42. i to Hemana i Jedutuna da trube u trube i udaraju u cimbale i druga glazbala Bogu na čast; a Jedutunove sinove da budu vratari.
43. Tada se razišao sav narod, svatko svojoj kući; a David se vratio da blagoslovi svoj dvor.

  1Chronicles (16/29)