1Chronicles (14/29)  

1. Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor.
2. Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.
3. David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kćeri.
4. Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
5. Jibhar, Elišua, Elpalet,
6. Nogah, Nefeg, Jafija,
7. Elišama, Beeljada i Elifelet.
8. Kad su Filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. David, čuvši to, iziđe pred njih.
9. Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.
10. Tada David upita Boga: "Mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?" Jahve mu odgovori: "Napadni, jer ću ih predati tebi u ruke!"
11. Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reče: "Bog je prodro među moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.
12. Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale.
13. Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini.
14. David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: "Ne idi za njima nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima.
15. Pa kad začuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izađi u boj, jer će tada ići Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku."
16. David učini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.
17. Davidovo se ime pročulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.

  1Chronicles (14/29)