Psalms (85/150)  

1.  Pou chèf sanba yo. Se yon sòm pitit Kore yo. Seyè, ou te bon pou peyi ou la! Ou te mennen pitit Jakòb ki te prizonye yo tounen!
2.  Ou te padonnen tou sa yo te fè ki mal, ou te efase tout peche yo.
3.  Ou pa t' fache sou yo ankò! Ou te sispann fè kòlè sou yo!
4.  Mete nou kanpe sou de pye nou ankò! O Bondye, ou menm ki delivrans nou! Ou pa bezwen fache sou nou ankò!
5.  Eske w'ap toujou rete fache sou nou? Eske ou p'ap janm byen ak nou ankò?
6.  Eske ou p'ap ban nou lavi ankò, pou pèp ou ka fè fèt pou ou?
7.  Seyè, fè nou wè jan ou renmen nou! Delivre nou non!
8.  M'ap koute sa Seyè, Bondye a, ap di: Li pale ak pèp li a, ak moun ki kenbe l' fèm yo, li pwomèt pou l' fè yo viv ak kè poze, depi yo pa janm lage kò yo nan fè betiz ankò.
9.  Wi, li pare pou l' delivre moun ki gen krentif pou li, pou l' fè yo santi pouvwa li, pou l' toujou la avèk yo.
10.  Lè sa a nan peyi a, moun yo yonn va renmen lòt, pesonn p'ap bay lòt manti ankò. Moun va viv byen yonn ak lòt, pesonn p'ap fè lòt lenjistis ankò!
11.  Sou latè moun p'ap vire do bay Bondye. Bondye menm, bò pa li, va rete nan syèl la, l'a gade anba san patipri.
12.  Seyè a va fè nou jwenn tout kalite bon bagay. Jaden nou yo va bay bèl rekòt.
13.  Moun k'ap mache dwat yo va pran devan. Kote yo pase moun ap viv byen yonn ak lòt.

  Psalms (85/150)