Psalms (116/150)  

1. Mwen renmen Seyè a, paske li tande mwen, li koute lapriyè mwen.
2. Li te panche zòrèy li bò kote m' chak fwa mwen rele l'.
3. Lanmò te fin vlope m'. Privye lanmò te tonbe sou mwen yon sèl kou. Kè m' te kase, mwen te nan gwo lapenn.
4. Lè m' wè sa, mwen rele Seyè a. Mwen di li: -Tanpri, Seyè, delivre m' non!
5. Seyè a gen kè sansib, li pa gen patipri. Bondye nou an gen bon kè.
6. Seyè a pwoteje moun ki san sekou. Lè mwen te nan malè, se li ki te sove mwen.
7. Mwen mèt rete kè poze, paske Seyè a te bon pou mwen.
8. Seyè, ou delivre m' anba lanmò. Ou fè m' sispann kriye. Ou pa kite m' bite.
9. Se konsa m'a mache devan Seyè a, nan peyi moun vivan yo.
10. Mwen te kenbe konfyans mwen fèm nan Seyè a, menm lè m' t'ap di: -Malè pa manke tonbe sou mwen!
11. menm nan tèt chaje mwen te ye a, lè m' t'ap di: -Ou pa ka fè pesonn konfyans!
12. Kisa m'a fè pou Seyè a, pou tout byen li fè pou mwen yo?
13. M'a ofri yon bwason bay Seyè a, paske li delivre m'. M'a rele l' pou m' di l' mèsi.
14. Nan mitan tout pèp Bondye a, lè yo reyini, m'a fè sa m' te pwomèt li a.
15. Sa fè Seyè a lapenn anpil lè li wè yonn nan moun k'ap sèvi l' yo mouri!
16. Seyè, mwen se yonn nan sèvitè ou yo. Mwen se pitit manman m' ki te toujou sèvi ou. Se ou ki te kase kòd ki te mare m' yo.
17. M'ap ofri bèt pou yo touye bay Seyè a, m'ap rele l' pou m' di l' mèsi.
18. -(we vèsè pwochen)
19. Nan mitan tout pèp Bondye a, lè yo reyini, nan mitan kay li a, nan mitan lavil Jerizalèm m'a fè sa m' te pwomèt li a. Lwanj pou Seyè a!

  Psalms (116/150)