Psalms (106/150)  

1. Lwanj pou Seyè a! Wi, lwanj pou Seyè a paske li bon: li p'ap janm sispann renmen nou.
2. Ki moun ki ka rakonte tout gwo bagay Seyè a fè? Ki moun ki ka fin fè lwanj li?
3. Ala bon sa bon pou moun ki fè sa Bondye mande l' fè, ki toujou ap fè sa ki dwat devan li!
4. Seyè, jan ou gen kè sansib pou pèp ou a, pa bliye m'. Pa bliye m', lè w'ap vin delivre yo.
5. Konsa, m'a wè jan moun ou chwazi yo alèz. M'a fè kè m' kontan ansanm ak pèp ou a. M'a pran plezi m' ansanm ak moun ki pou ou yo.
6. Tankou zansèt nou yo, nou te peche, nou te fè mechanste, nou te fè sa ki mal.
7. Lè zansèt nou yo te nan peyi Lejip, yo pa t' konprann mirak ou te fè pou yo. Yo te bliye jan ou te renmen yo, yo leve dèyè Bondye ki gen tout pouvwa a, lè yo te bò Lanmè Wouj la.
8. Men, li te sove yo pou sa sèvi yon lwanj pou li, pou l' moutre jan li gen pouvwa.
9. Li te pase Lanmè Wouj la lòd, lanmè a cheche. Li fè pèp li mache nan fon lanmè a tankou si se te nan yon dezè.
10. Li sove yo anba men moun ki te rayi yo, li delivre yo anba men lènmi yo.
11. Dlo a neye tout lènmi yo. Pa gen yonn ki chape.
12. Se lè sa a pèp li a vin kwè sa l' te di a, yo chante pou fè lwanj li.
13. Men, lamenm, yo bliye sa l' te fè pou yo. Yo pa t' tann li fin fè pou yo sa l' te gen nan lide l'.
14. Yo kite lanvi pran pye sou yo nan dezè a, yo t'ap gade ki bò Bondye ye ak yo.
15. Se konsa, Bondye ba yo sa yo te mande l' la. Men, li voye yon move maladi sou yo pou touye yo.
16. Antan yo la nan dezè a yo te rayi sò Moyiz ak sò Arawon, sèvitè Bondye te chwazi a.
17. Se konsa latè a fann, li vale Datan, li fèmen sou Abiram ansanm ak tout moun ki te fè bann ak li yo.
18. Dife grennen sou tout bann lan, li boule tout mechan yo.
19. Lè yo te Orèb, yo fè pòtre yon ti towo bèf, yo adore zidòl yo te fè ak lò a.
20. Yo pran lwanj ki pou Bondye a bay yon pòtre bèf ki manje zèb.
21. Yo bliye Bondye ki te delivre yo a, avèk gwo mèvèy li te fè nan peyi Lejip,
22. mirak li te fè nan peyi Kam lan, mèvèy li tè fè bò Lanmè Wouj la.
23. Se konsa Bondye di l'ap detwi pèp li a. Men, Moyiz, moun li te chwazi a, kanpe devan li. Li mande l' pou l' pa fè kòlè jouk pou li ta detwi yo.
24. Yo pa t' vle tande pale sou peyi kote pou yo jwenn tout bon bagay la paske yo pa t' kwè pawòl Bondye.
25. Yo rete anba tant yo, y'ap bougonnen. Yo pa t' vle koute Seyè a.
26. Lè sa a, Seyè a leve men l', li sèmante l'ap fè yo peri nan dezè a.
27. L'ap gaye tout pitit pitit yo nan mitan lòt nasyon yo, l'ap kite yo mouri toupatou nan peyi etranje.
28. Men, pèp Bondye a mete tèt yo ansanm pou y' al adore Baal lavil Peyò. Yo manje bèt yo te touye ofri bay mò yo.
29. Sa te moute kolè Seyè a anpil sou yo lè li wè sa yo t'ap fè. Se poutèt sa maladi tonbe sou yo.
30. Men, Fineas leve, li mete lòd, li pini koupab yo, epi pèp la geri.
31. Bagay sa ki rive a te fè yo bay Fineas rezon depi lè sa a pou tout tan.
32. Pèp la te fè Seyè a fache anpil bò sous dlo Meriba a. Sa te fè Moyiz lapenn pou yo.
33. Sa te fè Moyiz sitèlman fache, li te rive fè bagay li pa t' gen dwa fè.
34. Yo pa t' detwi moun lòt nasyon yo jan Seyè a te mande yo fè a.
35. Men, okontrè, yo te marye ak yo, yo pran tout vye mès yo.
36. Yo pran adore zidòl yo. Sa tounen yon pèlen pou yo.
37. Yo ofri pwòp pitit gason ak pwòp pitit fi yo pou touye bay zidòl yo.
38. Yo touye ti inonsan sa yo, pwòp pitit gason ak pitit fi yo. Yo ofri yo bay zidòl moun peyi Kanaran yo. Se konsa yo fin derespekte tout peyi a ak san moun yo te touye.
39. Avèk sa yo t'ap fè a, yo avili tèt yo, yo vire do bay Bondye.
40. Seyè a te fache anpil sou pèp li a. Li te degoute ak pitit li yo.
41. Li lage yo nan men moun lòt nasyon yo. Moun ki te rayi yo mete pye sou kou yo.
42. Lènmi yo t'ap peze yo, yo te soumèt yo nèt anba men yo.
43. Seyè a te delivre pèp li a anpil fwa. Men, yo te pito revòlte kont li, yo te tonbe pi mal nan fè peche.
44. Men, Seyè a te wè mizè yo, li te tande jan y'ap rele.
45. Li chonje kontra li te pase ak yo, li gen pitye pou yo paske li renmen yo anpil.
46. Li fè moun ki te kenbe yo prizonye gen pitye pou yo.
47. Delivre nou non, Seyè, Bondye nou. Fè nou soti nan tout peyi kote nou gaye yo. Sanble nou non, pou nou ka di ou mèsi pou tout bagay ou menm ase ou ka fè, pou nou ka kontan lè n'ap fè lwanj ou.
48. Ann fè lwanj Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la! Ann fè lwanj li depi tout tan ak pou tout tan! Epi tout pèp la pran reponn: Wi, se vre! Lwanj pou Seyè a!

  Psalms (106/150)