Psalms (105/150)  

1. Lwanj pou Seyè a! Fè konnen jan li gen pouvwa! Fè nasyon yo konnen sa li fè!
2. Chante pou li! Fè lwanj li! Rakonte tout mèvèy li te fè yo!
3. Fè kè nou kontan paske se moun pa l' nou ye. Wi, se pou tout moun k'ap sèvi Seyè a fè fèt!
4. Ale jwenn Seyè a pou l' ka ede nou, toujou chache rete devan li.
5. -(we vèsè pwochen)
6. Nou menm, pitit pitit Abraram, sèvitè Bondye, nou menm, pitit pitit Jakòb yo, nou menm Bondye chwazi, chonje mirak ak mèvèy li te fè. Chonje jijman ki te soti nan bouch li!
7. Seyè a se Bondye nou li ye. Lè li pase yon lòd se pou tout latè.
8. -(we vèsè pwochen)
9. L'ap toujou chonje kontra li te pase ak Abraram. L'ap kenbe pwomès li, pwomès li fè Izarak la pou tout tan tout tan.
10. Sa li te pwomèt Abraram lan, li fè l' tounen yon lwa pou pitit Jakòb yo, yon kontra ak pèp Izrayèl la pou tout tan.
11. Li te di: -M'ap ba ou peyi Kanaran an pou pòsyon ki rele ou pa ou nan byen m' yo.
12. Lè sa a, pèp Bondye a pa t' anpil, yo te sèlman yon ti ponyen moun, yo te tankou etranje toujou nan peyi a.
13. Yo t'ap mache ale vini nan tout nasyon yo, yo t'ap soti nan yon peyi ale nan yon lòt.
14. Men, li pa t' kite pesonn maltrete yo. Li te menm rive pini anpil wa poutèt yo.
15. Li te di: Piga nou manyen moun mwen chwazi yo. Piga nou fè pwofèt mwen yo anyen.
16. Lè Seyè a te voye yon grangou sou peyi yo a, lè li te koupe tout viv yo,
17. li te voye Jozèf devan yo, menm Jozèf yo te vann tankou esklav la.
18. Yo te mete pye l' nan sèp, yo te pase yon chenn nan kou li,
19. jouk sa li te di a te rive vre. Konsa, pawòl Seyè a te fè wè se Jozèf ki te gen rezon.
20. Wa peyi Lejip la te wete l' nan chenn yo, chèf nasyon yo te fè lage l'.
21. Li mete l' chèf sou tout moun lakay li, li mete l' pou l' gouvènen tout peyi a.
22. Li ba li kat blanch sou tout chèf yo, li ba li otorite pou l' moutre notab yo sa pou yo fè.
23. Apre sa, Jakòb te desann nan peyi Lejip ansanm ak tout pitit li yo. Li pase kèk tan nan peyi pitit Kam yo.
24. Seyè a te fè pèp li a peple anpil. Li te fè l' vin pi fò pase lènmi l' yo.
25. Li fè moun peyi Lejip yo rayi pèp li a: Yo aji mal ak li, yo twonpe li.
26. Lè sa a, li voye Moyiz, yon moun ki t'ap sèvi l', ansanm ak Arawon, yon moun li te chwazi.
27. Avèk pouvwa li, yo te fè mèvèy nan peyi pitit Kam yo. Yo te fè anpil mirak nan peyi Lejip.
28. Li voye fènwa kouvri tout peyi a. Men, moun peyi Lejip yo pa t' koute sa l' te di yo.
29. Li fè dlo larivyè yo tounen san, li touye tout pwason ladan yo.
30. Krapo te pran tout peyi a pou yo, yo te rive jouk anndan kay wa a.
31. Bondye annik pale, mouchavè ak vèmin parèt, yo kouvri tout peyi a.
32. Li pa ba yo lapli, li voye lagrèl pito ak kout zèklè sou peyi a.
33. Li te detwi tout pye rezen ak tout pye figfrans yo. Li jete tout pyebwa nan peyi a atè.
34. Bondye annik pale, chwalbwa parèt, chini vide an kantite.
35. Yo devore tout ti plant nan peyi a, yo manje tout rekòt nan jaden yo.
36. Bondye touye premye pitit gason nan tout fanmi nan peyi Lejip la. Wi, li touye tout premye pitit gason yo.
37. Apre sa, li fè pèp Izrayèl la pati avèk kantite lò ak ajan. Anyen pa t' rive yo yonn menm.
38. Moun peyi Lejip yo te fè fèt lè yo pati paske yo te pè anpil.
39. Seyè a mete yon nwaj pou pwoteje yo lajounen, yon dife pou klere yo lannwit.
40. Yo mande l' vyann, li ba yo zòtolan. Li ba yo pen ki soti nan syèl pou plen vant yo.
41. Li fann yon gwo wòch, sous dlo pete, dlo pran koule nan dezè a tankou larivyè.
42. Li te chonje pwomès li te fè a, pawòl li te bay Abraram, sèvitè l' la.
43. Se konsa li te fè pèp li a soti ak kè kontan, li te fè pèp li te chwazi a rele sitèlman yo te kontan.
44. Li ba yo tè lòt nasyon yo, li kite yo ranmase rekòt jaden lòt moun,
45. pou pèp li a te ka kenbe lòd li yo, pou yo te ka obeyi kòmandman li yo. Lwanj pou Seyè a!

  Psalms (105/150)