Lamentations (5/5)    

1. Seyè, gade sa ki te rive nou non! Voye je gade nou. Wè nan ki mizè nou ye!
2. Peyi nou an nan men moun lòt nasyon! Yo pran kay nou pou yo.
3. Nou se timoun san papa. Manman nou tankou fanm ki pèdi mari yo.
4. Se achte pou n' achte dlo pou nou bwè. Si nou pa gen lajan, nou pa jwenn bwa pou nou boule.
5. N'ap travay di tankou bourik, tankou bèf kabwa. Nou bouke, nou pa ka pran kanpo.
6. Pou nou ka jwenn manje pou nou manje nou blije ap lonje men bay peyi Lejip ak peyi Lasiri.
7. Zansèt nou yo fè peche. Yo pa la ankò! Se nou menm k'ap peye pou sa yo te fè.
8. Moun k'ap gouvènen nou yo se esklav yo ye. Pesonn pa ka delivre nou anba men yo.
9. Se gwo danje lè nou soti al dèyè manje. Ansasen toupatou nan peyi a.
10. Grangou ban nou lafyèb. Kò nou cho kou dife.
11. Yo fè kadejak sou madanm nou sou mòn Siyon an. Nan tout ti bouk peyi Jida yo yo kenbe pitit fi nou yo.
12. Yo pran chèf nou yo, yo pann yo. Yo derespekte granmoun nou yo.
13. Yo fòse jenn gason nou yo rale moulen. Ti gason nou yo ap titibe anba gwo chay bwa.
14. Granmoun yo pa chita nan pòtay lavil la ankò. Jennmoun nou yo pa chante ankò.
15. Pa gen kè kontan lakay nou. Nou pa danse ankò! Lapenn plen kè nou!
16. Tou sa ki te konn ban nou kè kontan disparèt. Nou te peche, malè tonbe sou nou.
17. Nou malad nan fon kè nou, nou pa ka wè tèlman n'ap kriye,
18. paske mòn Siyon an tounen savann. Se bèt nan bwa ase ki rete la.
19. Men ou menm, Seyè, ou wa pou tou tan. W'ap gouvènen jouk sa kaba.
20. Poukisa ou lage nou pou tout tan sa a? Gen lè ou p'ap janm chonje nou ankò!
21. Seyè, fè nou tounen vin jwenn ou non! Fè nou tounen vin jwenn ou! Fè nou viv jan nou te konn viv nan tan lontan an non!
22. Eske ou voye nou jete pou tout bon? Pou di ou p'ap janm sispann fache sou nou?

  Lamentations (5/5)