Ezra (2/10)  

1. Men lis moun ki te kite peyi Babilòn pou yo tounen lavil Jerizalèm ak nan peyi Jida, chak moun nan lavil kote yo moun. Se moun sa yo wa Nèbikadneza te fè depòte nan peyi Babilòn.
2. Men moun ki te alatèt yo: Se te Zowobabèl, Jozye, Neemi, Seraja, Reelaja, Madoche, Bilchan, Mispa, Bigwayi, Reyoum ak Baana. Men lis moun nan pèp Izrayèl la, fanmi pa fanmi, ak kantite moun nan chak fanmi:
3. Nan fanmi Pareòch yo, demilsanswasanndouz moun.
4. Nan fanmi Chefatya yo, twasanswasanndouz moun.
5. Nan fanmi Arak yo, sètsanswasannkenz moun.
6. Nan fanmi Pakat Moab yo, pitit pitit Jechwa ak Joab, demilwitsandouz moun.
7. Nan fanmi Elam yo, mildesansenkannkat moun.
8. Nan fanmi Zatou yo, nèfsankarannsenk moun.
9. Nan fanmi Zakayi yo, sètsanswasant moun.
10. Nan fanmi Bani yo, sisankarannde moun.
11. Nan fanmi Bebayi yo, sisanvenntwa moun.
12. Nan fanmi Azgad yo, mildesanvennde moun.
13. Nan fanmi Adonikan yo, sisanswasannsis moun.
14. Nan fanmi Bigwayi yo, demilsenkannsis moun.
15. Nan fanmi Aden yo, katsansenkannkat moun.
16. Nan fanmi Atè yo, (anvan sa Atè te rele Ezekyas) katrevendizwit moun.
17. Nan fanmi Betzayi yo, twasanvenntwa moun.
18. Nan fanmi Jora yo, sandouz moun.
19. Nan fanmi Achoum yo, desanvenntwa moun.
20. Nan fanmi Giba yo, katrevenkenz moun.
21. Men lis moun ki te tounen dapre non lavil kote yo moun: Pou lavil Betleyèm, sanvenntwa moun.
22. Pou lavil Netofa, senkannsis moun.
23. Pou lavil Anatòt, sanvenntwit moun.
24. Pou lavil Azmavèt, karannde moun.
25. Pou lavil Kiriyat-Jearim ansanm ak pou lavil Kefera ak pou lavil Beewòt, sètsankaranntwa moun.
26. Pou lavil Arama ak pou lavil Geba, sisanventeyen moun.
27. Pou lavil Mikmas, sanvennde moun.
28. Pou lavil Betèl ak pou lavil Ayi, desanvenntwa moun.
29. Pou lavil Nebo, senkannde moun.
30. Pou lavil Magbich, sansenkannsis moun.
31. Pou lòt lavil Elam lan, mildesansenkannkat moun.
32. Pou lavil Arim, twasanven moun.
33. Pou lavil Lòd ansanm ak pou lavil Adid ak lavil Ono, sètsanvennsenk moun.
34. Pou lavil Jeriko, twasankarannsenk moun.
35. Pou lavil Senaa, twamilsisantrant moun.
36. Men lis prèt ki te tounen, dapre non fanmi yo: Nan pitit Jedaja, ki soti nan branch Jozye a, nèfsanswasanntrèz moun.
37. Nan pitit Imè yo, milsenkannde moun.
38. Nan pitit Pachou yo, mildesankarannsèt moun.
39. Nan pitit Arim yo, mildisèt moun.
40. Men lis moun Levi ki te tounen yo: Nan pitit Jechwa ak pitit Kadmyèl, ki soti nan branch fanmi Odavya a, swasannkatòz moun.
41. Te gen sanvenntwit sanba ki konn chante ak fè mizik nan tanp lan ki te tounen. Yo soti nan branch fanmi Asaf.
42. Te gen santrantnèf moun ki pou sèvi gad nan pòtay Tanp lan. Yo soti nan branch fanmi Chaloum, branch fanmi Atè, branch fanmi Talmon, branch fanmi Akoub, branch fanmi Atita ak branch fanmi Chobayi.
43. Men lis moun yo te bay pou travay nan tanp Bondye a epi ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sika, moun fanmi Asoufa ak moun fanmi Tabayòt,
44. moun fanmi Kewòs, moun fanmi Siyaa ak moun fanmi Padon,
45. moun fanmi Lebana, moun fanmi Agaba ak moun fanmi Akoub,
46. moun fanmi Agad, moun fanmi Chamlayi ak moun fanmi Anan,
47. moun fanmi Gidèl, moun fanmi Gaka ak moun fanmi Reaja,
48. moun fanmi Rezen, moun fanmi Nekoda ak moun fanmi Gazam,
49. moun fanmi Ouza, moun fanmi Paseyak ak moun fanmi Besayi,
50. moun fanmi Asna, moun fanmi Neounen ak moun fanmi Nefisim,
51. moun fanmi Bakbouk, moun fanmi Akoufa ak moun fanmi Awou,
52. moun fanmi Baslout, moun fanmi Mechisa ak moun fanmi Acha,
53. moun fanmi Bakòs, moun fanmi Sisera ak moun fanmi Tamak,
54. moun fanmi Nezyak ak moun fanmi Atifa.
55. Men lis moun nan branch fanmi domestik Salomon yo ki te tounen nan peyi a: moun fanmi Sotayi, moun fanmi Asoferèt ak moun fanmi Pewouda,
56. moun fanmi Yaala, moun fanmi Dakon ak moun fanmi Gidèl,
57. moun fanmi Chefatya, moun fanmi Atil, moun fanmi Pokerèt Azebayim ak moun fanmi Ami.
58. Konsa, men kantite moun ki soti nan fanmi travayè tanp lan ak domestik Salomon yo: antou sa te fè twasankatrevendouz.
59. Men, te gen yon seri moun ki soti nan lavil Tèl Melak, lavil Tèl Acha, lavil Kewoub Adan, lavil Imè ki te moun nan peyi Babilòn epi ki te moute ansanm ak tout moun sa yo, atout yo pa t' ka fè konnen non zansèt yo ak non fanmi yo pou wè si yo te fè pati pèp Izrayèl la vre.
60. Se te pitit Delaya, pitit Tobija ak pitit Nekoda: antou sisansenkannde moun.
61. Konsa tou, pami prèt yo te gen moun fanmi Abaya, moun fanmi Akòz ak moun fanmi Bazilayi. Zansèt Bazilayi sa yo te marye ak yon fanm nan fanmi Bazilayi, moun Galarad. Se konsa yo te pran non papa manman yo.
62. Sa ki pa t' ka jwenn rejis pou moutre ki moun ki zansèt yo, yo pa t' asepte yo pou prèt.
63. Gouvènè jwif la te di yo yo pa t' kapab manje nan manje yo mete apa pou Bondye a toutotan pa t' gen prèt ki konn sèvi ak Ourim yo ansanm ak Tourim yo pou wè sa Bondye vle.
64. Antou nèt, te gen karanndemil tousanswasant moun ki tounen nan peyi a.
65. Avèk yo te gen sètmil twasantrannsèt gason ak fanm ki te sèvi yo domestik. Te gen tou desan gason ak fanm ki te konn fè misik ak chante.
66. Te gen sètsanswasannsis chwal, desankarannsenk milèt,
67. katsantrannsenk chamo ak simil sètsanven bourik.
68. Lè yo rive nan tanp Seyè a, lavil Jerizalèm, gen kèk chèf fanmi ki fè ofrann pa yo pou ede rebati tanp lan sou menm anplasman kote li te ye a.
69. Yo bay tou sa yo te ka bay pou travay la: sèzmil senksanven ons lò, sandisètmil ons ajan ak san gwo rad pou prèt yo mete sou yo.
70. Prèt yo, moun Levi yo ak kèk moun nan pèp la al rete lavil Jerizalèm ak nan vwazinaj lavil la. Mizisyen yo, gad yo ak travayè tanp yo al rete nan lavil ki pa twò lwen kapital la. Tout rès pèp Izrayèl la al rete nan lavil kote yo moun.

  Ezra (2/10)