1Chronicles (8/29)  

1. Benjamen te gen senk pitit gason. Pi gran an te rele Bela, dezyèm lan Achbèl, twazyèm lan Akra,
2. katriyèm lan Nora, senkyèm lan Rafa.
3. Men non pitit Bela yo: Ada, Gera, Abiyoud,
4. Abichwa, Naaman, Akora,
5. Gera, Chefoufan ak Ouram.
6. -
7. Men non pitit Eyoud yo: Naaman, Ajija ak Gera. Yo te chèf branch fanmi ki t'ap viv nan zòn Geba a. Apre sa, yo mete yo deyò, y' al rete Manarat. Se Gera, papa Ouza ak Akiyoud, ki te mennen yo al rete Manarat la.
8. -
9. Charayim divòse ak de madanm li yo: Ouchim ak Bara. Apre sa, li al rete nan peyi Moab, li marye ak Odèch ki ba li sèt pitit gason: Jobab, Zibya, Mecha, Malkam,
10. Jeou, Sakya, Mima. Tout pitit gason l' yo te chèf fanmi.
11. Li te gen de lòt pitit gason Ouchim te fè pou li: Abitoub ak Elpal.
12. Elpal te gen twa pitit gason: Ebè, Micham ak Chèmèd. Se Chèmèd sa a ki te bati lavil Ono ak lavil Lòd ansanm ak tout ti bouk ki te sou kont li yo.
13. Berya ak Chema te chèf fanmi moun ki te rete lavil Ajalon. Se yo ki te mete ansyen moun ki te rete lavil Gat yo deyò.
14. Men pitit Berya yo: Akio, Chachak, Jeremòt,
15. Zebadya, Arad, Edè,
16. Michayèl, Ichpa ak Joa.
17. Men non pitit Elpal yo: Zebadya, Mechoulam, Izki, Ebè,
18. Ichmerayi, Izlija ak Jobab.
19. Men pitit Chimèyi yo: Jakim, Zikri, Zabdi,
20. Elyenayi, Ziltayi, Eliyèl,
21. Adaja, Beraja ak Chimrat.
22. Men pitit Chachak yo: Ichpan, Ebè, Eliyèl,
23. Abdon, Zikri, Anan,
24. Ananya, Elam, Antotija,
25. Ifdeja ak Penwèl.
26. Men pitit Jeworam yo: Chamcherayi, Chearya, Atalya,
27. Jarechya, Elija ak Zikri.
28. Chak mesye sa yo te chèf fanmi yo. Yo te rete lavil Jerizalèm.
29. Jeyèl te bati lavil Gabawon kote li te rete. Madanm li te rele Maaka.
30. Premye pitit gason l' lan te rele Abdon. Lòt pitit li yo te rele Zou, Kich, Nè, Nadab,
31. Gedò, Akio, Zekè
32. ak Miklòt ki te papa Chimea. Pitit moun sa yo te rete lavil Jerizalèm bò kote moun ki te menm branch fanmi ak yo.
33. Nè te papa Kich ki te papa Sayil. Sayil te gen kat pitit gason: Jonatan, Malchichwa, Abinadab ak Echbaal.
34. Jonatan te papa Meribaal ki te papa Mika.
35. Mika te gen kat pitit gason: Piton, Melèk, Tarea ak Akaz.
36. Akaz te papa Jeojada ki te gen twa pitit gason: Alemèt, Azmavèt ak Zimri. Zimri te papa Moza.
37. Moza te papa Binea ki te papa Rafad. Rafad te papa Eleaza ki te papa Azèl.
38. Azèl te gen sis pitit gason. Se te Azrikam, Bokwou, Ichmayèl, Chearya, Obadya ak Anan.
39. Echèk, frè Azèl la, te gen twa pitit gason: Oulam, Jeouch ak Elifelèt.
40. Pitit gason Oulam yo te vanyan sòlda ki te gen anpil ladrès nan sèvi ak banza. Yo te gen sansenkant pitit ak pitit pitit antou. Tout moun sa yo te fè pati branch fanmi Benjamen an.

  1Chronicles (8/29)