1Chronicles (12/29)  

1. Lè David t'ap viv lavil Ziklag kote li te al kache pou Sayil, pitit gason Kich la, pa jwenn li, yon bann vanyan sòlda te vin jwenn li la pou ba l' konkou nan lagè a.
2. Yo tout te gen banza. Yo te gen ladrès pou voye wòch ak pou tire flèch ni ak men gòch ni ak men dwat. Se te moun branch fanmi Benjamen yo te ye tankou Sayil.
3. Alatèt yo te gen Akyezè ak Joas, pitit gason Chema, moun lavil Gibeya, Jezyèl ak Pelèt, pitit gason Azmavèt, Beraka ak Jeou, moun lavil Anatòt,
4. Jismaja, moun lavil Gabawon, yonn nan trant vanyan sòlda yo ak yonn nan chèf yo, Jeremi, Jakazyèl, Joanan ak Jozabad, moun lavil Gedera.
5. Elouzayi, Jerimòt, Bealya, Chemarya ak Chefatya, moun lavil Awòf,
6. Elkana, Jichija, Azariyèl, Joezè ak Jakobeyam, nan branch fanmi Kore a.
7. Joela ak Zebadya, pitit gason Jewokam, moun lavil Gedò.
8. Konsa tou, nan branch fanmi Gad la, te gen moun ki te pati al jwenn David lè li te nan fò nan dezè a. Se te yon bann vanyan sòlda ki te gen ladrès nan fè lagè. Yo tout te gen plak pwotèj ak frenn. Yo te move tankou lyon, yo te konn kouri tankou kabrit nan mòn.
9. Premye a te rele Ezè, dezyèm lan Obadya, twazyèm lan Eliyab,
10. katriyèm lan Michmana, senkyèm lan Jeremi,
11. sizyèm lan Atayi, setyèm lan Eliyèl,
12. wityèm lan Jokanan, nevyèm lan Elzabad,
13. dizyèm lan Jeremi, onzyèm lan Makbanayi.
14. Mesye branch fanmi Gad yo te chèf nan lame a. Pi piti ladan yo a te vo san sòlda, pi gran an te vo mil sòlda.
15. Se yo menm ki te janbe lòt bò larivyè Jouden an yon lè larivyè a t'ap desann nan premye mwa lanne a. Lèfini, yo fè tout moun ki te rete nan fon yo mete deyò, ni sou bò solèy leve, ni sou bò solèy kouche.
16. Nan branch fanmi Benjamen ak branch fanmi Jida yo te gen moun ki te vin jwenn David jouk nan fò kote l' te kache a.
17. David soti al kontre yo, li di yo: -Si se an zanmi nou vini pou ede m', m' byen kontan nou vin jwenn mwen. Men, si se pou nou trayi m' bay moun ki pa vle wè m' yo, mwen menm mwen konnen mwen pa fè ankenn mechanste, mwen lapriyè Bondye ak tout kè m'. Bondye zansèt nou yo va wè sa, se li ki va pini nou.
18. Lè sa a, lespri Bondye desann sou Amasayi, chèf trant vanyan yo, li di byen fò: -Nou la avè ou, David! Nou kanpe avè ou, pitit Izayi! Kè poze pou ou ak pou moun k'ap ede ou yo! Paske Bondye te pote ou sekou! Lè sa a, David resevwa yo, li mete yo chèf nan lame li a.
19. Nan branch fanmi Manase a, te gen moun ki te vin jwenn David lè li te mete tèt ansanm ak moun Filisti yo pou goumen ak Sayil. Men, lè sa a, David pa t' bay moun Filisti yo ankenn konkou. Lè gwo chèf moun Filisti yo reyini pou koze sou zafè a, yo te pran desizyon di l' non mèsi, paske yo t'ap di li ta ka vann yo pou li te ka byen anko ak Sayil, mèt li.
20. Men moun nan branch fanmi Manase a ki te vin mete tèt ansanm ak David apre li te tounen lavil Ziglag. Se te Adnak, Jozabad, Jedyayèl, Mikayèl, Jozabad, Eliyou ak Siltayi, ki te chèf rejiman mil sòlda laba nan peyi Manase.
21. Se yo menm ki te ede David ansanm ak lame a, paske se te yon bann vanyan sòlda. Apre sa, yo te gwo chèf nan lame a.
22. Se chak jou moun t'ap vin jwenn David pou ede l'. Se konsa li vin gen yon gwo lame ak anpil anpil moun ladan l'.
23. Men kantite moun avèk zam pou fè lagè ki te vin jwenn David lavil Ebwon pou renmèt li gouvènman an nan plas Sayil, jan Seyè a te bay lòd la.
24. Nan branch fanmi Jida a, similwisan gason avèk plak pwotèj yo ak frenn yo, tout byen pare pou fè lagè.
25. Nan branch fanmi Simeyon an, sètmilsan vanyan sòlda byen pare pou fè lagè.
26. Nan branch fanmi Levi a, katmilsisan,
27. plis twamilsètsan nan fanmi Mawon an ak Jeojada alatèt yo.
28. Te gen Zadòk tou, yon jenn vanyan gason ak vennde lòt chèf nan fanmi li.
29. Nan branch fanmi Benjamen an, fanmi Sayil la menm, twamil gason. Pifò nan moun fanmi Benjamen yo te kanpe toujou avèk Sayil.
30. Nan branch fanmi Efrayim lan, venmilwisan vanyan sòlda. Tout moun t'ap nonmen non yo nan fanmi yo.
31. Nan mwatye branch fanmi Manase a, dizwimil gason yo te chwazi pou al mete David wa sou fotèy la.
32. Nan branch fanmi Isaka a, moun ki te fò nan konnen sa pou pèp Izrayèl la fè ak lè pou yo fè l', desan chèf ansanm ak tout gason nan branch fanmi an ki te sou kòmandman yo.
33. Nan branch fanmi Zabilon an, senkantmil sòlda ki konn mache fè lagè avèk tout kalite zam, epi ki te soti pou ede David ak tout kè yo.
34. Nan branch fanmi Neftali a, mil chèf ansanm ak trannsètmil gason ak plak pwotèj ak frenn.
35. Nan branch fanmi Dann lan ventwimilsisan sòlda.
36. Nan branch fanmi Asè a, karantmil sòlda ki konn mache fè lagè.
37. Lèfini, nan branch fanmi Woubenn lan, nan branch fanmi Gad la, ak nan mwatye branch fanmi Manase a ki te lòt bò larivyè Jouden an te gen sanvenmil gason ak tout kalite zam.
38. Tout sòlda sa yo, ki te tou pare pou fè lagè, te vin jwenn David lavil Ebwon ak tout kè yo. Yo te soti pou yo te fè l' wa sou tout peyi Izrayèl la. Tout rès pèp Izrayèl la te vini ak menm lide a tou: fè David wa.
39. Yo pase twa jou la ansanm ak David, yo t'ap manje, yo t'ap bwè, paske moun Izrayèl parèy yo te pare tout bagay pou yo.
40. Lèfini, moun soti nan tout vwazinaj la, jouk nan peyi Isaka, peyi Zabilon ak peyi Neftali, yo pote manje sou bourik, sou chamo, sou milèt ak sou bèf. Te gen pwovizyon farin frans, gato, fig frans, grap rezen chèch, diven, lwil ak kantite bèf, mouton ak kabrit. Tout pèp Izrayèl la t'ap fè fèt nan tout peyi a.

  1Chronicles (12/29)