Psalms (33/150)  

1. Ey salehlər, Rəbbi mədh edin, Ürəyidüz olanlara həmd söyləmək yaraşır.
2. Lira çalın, Rəbbə şükür edin, On telli çənglə Onu tərənnüm edin,
3. Ona yeni bir nəğmə oxuyun, Sevinc nidaları ilə çalın.
4. Çünki Rəbbin sözü haqdır, Hər işini sədaqətlə aparır.
5. Rəbb salehliyi və ədaləti sevir, Yer üzü Onun məhəbbəti ilə dolur.
6. Göylər Rəbbin sözü ilə, Səma cisimləri Onun hökmü ilə yarandı.
7. Dənizin sularını bir yerə yığdı, Dərin suları anbarlarda saxladı.
8. Qoy bütün dünya Rəbdən qorxsun, Bütün yer üzünün əhalisi Onu şərəfləndirsin.
9. Çünki nə söylədi, mövcud oldu, Nə əmr etdi, quruldu.
10. Rəbb millətlərin məsləhətini puç edər, Xalqların məqsədini heç edər.
11. Lakin Rəbbin məsləhəti əbədi olar, Ürəyinin məqsədi nəsillər ötsə də, qalar.
12. Nə bəxtiyardır o millət ki Allahı Rəbdir, O xalq ki Rəbb onu irs olaraq seçmişdir.
13. Rəbb göylərdən baxır, Bütün bəşər övladlarını görür,
14. Taxtında oturduğu yerdən Bütün dünya əhalisini görür.
15. Odur hər bir insanın ürəyini yaradan, Əməllərini anlayan.
16. Qoşunun çoxluğu ilə heç bir padşah qurtulmaz, Qolunun gücü ilə heç bir cəngavər zəfər çalmaz.
17. Qələbə üçün at boş şeydir, Qüvvətinin çoxluğu ilə bir kimsə xilas olmaz.
18. Rəbbin gözü Ondan qorxanlara, Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlara baxar.
19. İstəyir ki, onları ölümdən qurtarsın, Qıtlıqda belə, onlar sağ qalsın.
20. Könlümüz Rəbbin yolunu gözlər, Odur köməyimiz və sipərimiz.
21. Bizim qəlbimiz Onda sevinc tapır, Müqəddəs isminə arxalanmışıq.
22. Ya Rəbb, ümidimizi Sənə bağlamışıq, Məhəbbətin üzərimizdən tükənməsin.

  Psalms (33/150)