Psalms (119/150)  

1. Nə bəxtiyardır öz yolunda kamil olanlar, Rəbbin qanununa görə yaşayanlar.
2. Nə bəxtiyardır Onun göstərişlərinə əməl edənlər, Bütün qəlbi ilə Onu axtaranlar.
3. Həqiqətən, onlar fitnəkarlıq etməzlər, Rəbbin yolunda gəzərlər.
4. Sən qayda-qanunlarını qoydun, Bunlara bağlı qalmağı buyurdun.
5. Sənin qaydalarına bağlı qalmaq üçün Kaş tutduğum yolda möhkəm olaydım.
6. Onda xəcalət çəkməzdim, Sənin bütün əmrlərindən gözümü çəkməzdim.
7. Adil hökmlərini öyrənərkən Sənə düz qəlblə şükür edəcəyəm.
8. Sənin qaydalarına əməl edəcəyəm, Sən məni tamamilə tərk etmə!
9. Bir cavan yolunu necə təmiz saxlaya bilər? – Sənin sözlərinə bağlı qalmaqla.
10. Bütün qəlbimlə Səni axtarmışam, Qoyma əmrlərindən çıxım.
11. Sənə qarşı günah etməyim deyə Kəlamını qəlbimdə qoruyub saxlamışam.
12. Ya Rəbb, Sənə alqış olsun! Qaydalarını mənə öyrət.
13. Ağzından çıxan hər hökmü Dilimlə bəyan edirəm.
14. Göstərişlərinin ardınca gedərkən sevinirəm, Elə bil bolluca var-dövlətə çatmışam.
15. Qayda-qanunlarını dərindən düşünürəm, Sənin yollarından gözümü çəkmirəm.
16. Qaydalarından zövq alıram, Sözünü unutmuram.
17. Quluna comərdliyini göstər, Qoy yaşayım və sözünə bağlı qalım.
18. Gözlərimi aç ki, Qanununun xariqələrini görüm.
19. Əmrlərini məndən gizlətmə, Çünki mən bu dünyada bir qəribəm,
20. Hökmlərinin həsrətini çəkməkdən Hər zaman ürəyim ağrıyır.
21. Sənin əmrlərindən çıxan lovğaları məzəmmət etdin, Çünki onlar lənətləndi.
22. Həqarəti, tənəni məndən uzaq et, Göstərişlərinə əməl etmişəm.
23. Başçılar yığılıb mənim üçün qəsd qurdular, Lakin mən qulun qaydalarını dərin düşünürəm.
24. Göstərişlərin mənə zövq verir, Onlar mənim məsləhətçilərimdir.
25. Mən torpağa düşmüşəm, Öz sözünə görə məni həyata qaytar.
26. Keçdiyim yolları Sənə bəlli edəndə cavab verdin, Mənə qaydalarını öyrət.
27. Qayda-qanunlarının yollarını mənə Özün izah et, Xariqələrin barədə dərin düşünüm.
28. Kədərdən canım üzülüb, Öz sözünə görə mənə güc ver.
29. Məni yanlış yoldan uzaqlaşdır, Qanununa görə mənə lütf göstər.
30. Mən sədaqət yolunu seçdim, Hökmlərini gözümün önünə gətirdim.
31. Sənin göstərişlərindən yapışmışam, Ya Rəbb, qoyma xəcalətli qalım.
32. Qəlbimin düşüncəsini genişləndirərkən Əmrlərinin yolu ilə getməyə səy göstərəcəyəm.
33. Ya Rəbb, Sən mənə qaydalarının yolunu öyrət, Onlara axıradək əməl edəcəyəm.
34. Mənə ağıl ver, qanununa görə yaşayım, Bütün qəlbimlə ona bağlanım.
35. Mənə əmrlərinin yollarını göstər, Bu yollardan zövq alaram.
36. Qəlbimi haram qazanca deyil, Göstərişlərinə tərəf yönəlt.
37. Qoyma gözlərim fani şeylərə baxsın, Öz yolunda mənə həyat bəxş et.
38. Səndən qorxanlara verdiyin vədini Qulun üçün həyata keçirt.
39. Qorxduğum tənələri məndən sovuşdur, Sənin hökmlərin nə yaxşıdır!
40. Qayda-qanunlarının həsrətini çəkirəm, Salehliyinlə məni yaşat.
41. Ya Rəbb, mənə məhəbbətini göstər, Kəlamına görə məni qurtar!
42. Məni təhqir edənlərə layiqincə cavab verəcəyəm, Çünki Sənin sözlərinə güvənirəm.
43. Qoy həqiqət kəlamı dilimdən düşməsin, Çünki Sənin hökmlərinə ümid bağlamışam.
44. Daim, əbədi olaraq Qanununa bağlı qalacağam.
45. Azad gəzib-dolaşacağam, Çünki qayda-qanunlarını axtarmışam.
46. Padşahların hüzurunda göstərişlərindən danışacağam, Bundan utanmayacağam.
47. Sənin əmrlərindən zövq alıram, Onları sevirəm.
48. Sevdiyim əmrlərinə tərəf əl açacağam, Sənin qaydalarını dərindən düşünəcəyəm.
49. Sən quluna verdiyin sözü xatırla, Bu sözünlə mənə ümid vermisən.
50. Əzab çəkəndə bundan təsəlli tapıram ki, Kəlamın məni həyata qaytaracaq.
51. Lovğalar mənə çox istehza etdilər, Amma Sənin qanunundan dönmədim.
52. Əzəldən var olan hökmlərini xatırladıqca, Ya Rəbb, bunlardan təsəlli tapıram.
53. Qanununu atan pisləri görərkən Qəzəb məni bürüyür.
54. Sənin qaydalarını bu qürbət eldə İlahi tək oxuyuram.
55. Hər gecə adını yadıma salıram, Ya Rəbb, qanununa bağlı qalıram.
56. Bu mənə bir adət oldu, Sənin qayda-qanunlarını yerinə yetirdim.
57. Ya Rəbb, mənim nəsibimsən, Sözlərinə bağlı qalmaq üçün vəd etmişəm.
58. Bütün qəlbimlə Sənə yalvarıram, Sən Öz kəlamına görə mənə lütf göstər.
59. Tutduğum yollara nəzər salmışam, Hər addımımı göstərişlərinə tərəf yönəltmişəm.
60. Əmrlərinə bağlanmaq üçün tələsirəm, Bunun üçün ləngimirəm.
61. Pis adamlar mənə kəmənd atarkən Qanununu unutmadım.
62. Adil hökmlərinə görə Sənə şükür etmək üçün Gecə yarısı qalxıram.
63. Səndən qorxanların hamısı ilə, Qayda-qanunlarına bağlı qalanlarla dostam.
64. Ya Rəbb, yer üzü məhəbbətinə bürünüb, Mənə qaydalarını öyrət.
65. Ya Rəbb, verdiyin sözə görə Quluna xeyirxahlıq etmisən.
66. Mənə ağıl, bilik öyrət, Çünki əmrlərinə inanıram.
67. Əzaba düşməzdən əvvəl yoldan azırdım, Amma indi mən kəlamına bağlıyam.
68. Nə qədər yaxşısan, xeyirxahlıq edirsən! Mənə qaydalarını öyrət.
69. Lovğalar yalanları ilə mənə qara yaxırlar, Amma mən bütün qəlbimlə qayda-qanunlarını yerinə yetirirəm.
70. Onların ürəkləri piylənərək daş bağlayıb, Mənsə qanunundan zövq alıram.
71. Çəkdiyim əzabın xeyri mənə bu olub: Sənin qaydalarını öyrənirəm.
72. Ağzından çıxan qanun mənim üçün Minlərlə qızıldan, gümüşdən daha qiymətlidir.
73. Əllərinlə yaranmışam, mənə surət vermisən, Mənə qabiliyyət ver, qoy əmrlərini öyrənim.
74. Səndən qorxanlar məni görərkən sevinsinlər, Çünki Sənin sözünə ümid bağlamışam.
75. Ya Rəbb, bilirəm ki, hökmlərin ədalətlidir, Mənə əzab çəkdirsən də, sədaqətin yox olmur.
76. Quluna verdiyin kəlama görə Məhəbbətin mənə təsəlli versin.
77. Mənə mərhəmət et ki, yaşayım, Çünki qanunundan zövq alıram.
78. Mənim barəmdə yalan danışan lovğaları utandır, Çünki mən qayda-qanunlarını dərindən düşünürəm.
79. Səndən qorxanlar yanıma gəlsin, Onlar Sənin göstərişlərini bilənlərdir.
80. Qaydalarına görə mənim qəlbim kamil olsun, Qoy heç zaman xəcalət çəkməyim!
81. Qurtuluş həsrətini çəkməkdən qəlbimdə tab qalmayıb, Sözünə ümid bağlamışam.
82. Sözünün intizarından gözümün nuru sönür. Deyirəm: «Nə vaxt mənə təsəlli verəcəksən?»
83. Tüstü içindəki tuluq kimi oldum, Amma qaydalarını unutmuram.
84. Qulun daha nə qədər gözləsin? Məni təqib edənləri nə vaxt mühakimə edəcəksən?
85. Qanununu pozan lovğa insanlar Mənim üçün quyu qazıblar.
86. Sənin bütün əmrlərin etibarlıdır. Kömək et! Məni yalançı insanlar təqib edir.
87. Az qaldı ki, yer üzündən məni yox etsinlər, Lakin qayda-qanunlarından çıxmamışam.
88. Məhəbbətinə görə mənə həyat ver, Ağzından çıxan göstərişlərə bağlı qalım.
89. Ya Rəbb, sözün əbədidir, Göylərdədir, dəyişməzdir.
90. Sədaqətin nəsildən-nəslə çatır, Yer üzünü Sən qurmusan, möhkəm qalır.
91. Hökmlərinə görə bu günədək hər şey qalır, Onlar Sənin xidmətində dayanırlar.
92. Sənin qanunundan zövq almasaydım, Əzab çəkməkdən həlak olardım.
93. Qayda-qanunlarını heç vaxt unutmaram, Çünki onlarla məni həyata qaytarmısan.
94. Qurtar məni, mən Səninəm, Qayda-qanunlarını axtarmışam.
95. Pislər məni öldürmək üçün pusqu qurarkən Mən Sənin göstərişlərinin üzərində düşünürəm.
96. Görmüşəm ki, hər kamil şeyin qarşısına bir hədd qoyulur, Sənin əmrlərin isə sərhəd tanımır.
97. Qanununu nə qədər sevirəm! Həmişə onun üzərində dərindən düşünürəm.
98. Əmrlərin məni düşmənlərimdən daha müdrik edir, Çünki onlar həmişə mənimlədir.
99. Bütün müəllimlərimdən daha aqil olmuşam, Çünki göstərişlərin üzərində dərindən düşünürəm.
100. Ağsaqqallardan da artıq dərrakəliyəm, Çünki qayda-qanunlarına əməl edirəm.
101. Ayağımı hər pis yoldan kənar qoydum ki, Sözlərinə bağlı qalım.
102. Hökmlərindən dönməmişəm, Çünki məni Sən belə öyrətmisən.
103. Vədlərin damağıma necə də ləzzət verir! Onlar dilimdə baldan şirindir.
104. Qayda-qanunlarına görə dərrakəliyəm, Buna görə hər yanlış yola nifrət edirəm.
105. Sözün addımıma çıraqdır, Yollarıma işıqdır.
106. Ədalətli hökmlərinə bağlı qalmaq üçün and içmişəm, Yerinə yetirəcəyəm.
107. Ya Rəbb, nə qədər əzab çəkmişəm! Öz sözünə görə həyatımı qoru.
108. Ya Rəbb, sidq ürəkdən etdiyim həmdi qəbul et, Mənə Öz hökmlərini öyrət.
109. Həyatım daim təhlükəyə düşdü, Amma qanununu unutmadım.
110. Pislər mənə tələ quranda belə, Mən Sənin qayda-qanunlarını pozmadım.
111. Əbədilik Sənin göstərişlərinə malikəm, Çünki onlar qəlbimə sevinc verir.
112. Qəlbimi əbədilik, sonsuzadək Qaydalarına əməl etməyə meyl etdirmişəm.
113. İkiüzlü insanlara nifrət edirəm, Qanununu isə sevirəm.
114. Sən pənahgahım, sipərimsən, Sözünə ümid bağlamışam.
115. Siz ey pislər, məndən uzaq olun! Qoy Allahımın əmrlərinə əməl edim.
116. Kəlamınla mənə dayaq ol ki, yaşayım, Ümidim boşa çıxmasın, utanmayım.
117. Özün mənə dayaq ol, qoy mən nicat tapım, Sənin qaydalarını həmişə nəzərimdə tutum.
118. Qaydalarını atanları Özündən kənar edirsən, Çünki onların bütün fəndləri boşdur.
119. Yer üzünün bütün pislərini tullantı hesab edirsən, Buna görə göstərişlərini sevirəm.
120. Zəhmindən bədənim lərzəyə gəlir, Hökmlərindən çox qorxuram.
121. Ədalətli, düz işlər görmüşəm, Məni zülmkarlara təslim etmə.
122. Qulunun xeyri üçün zamin dur, Qoyma lovğa insanlar mənə zülm etsin.
123. Xilasını, haqq sözünə əməl olunmasını gözləməkdən Gözümün nuru sönür.
124. Quluna məhəbbət göstər, Qaydalarını mənə öyrət.
125. Qulunam, mənə ağıl ver ki, Sənin göstərişlərini dərk edim.
126. Ya Rəbb, insanlar qanununu pozdular, Vaxtı çatıb, onlar üçün bir tədbir gör.
127. Qızıldan, saf qızıldan çox Sənin əmrlərini sevirəm.
128. Bəli, bütün qayda-qanunlarına görə Mən düz yolla gedirəm, Bütün səhv yollarasa nifrət edirəm.
129. Göstərişlərinin heyrətamizliyinə görə Onlara ürəkdən əməl edirəm.
130. Kəlamının açıqlanması nur saçır, Hər nadanı ağıllandırır.
131. Ağız açıb ah-zar edirəm, Çünki əmrlərinin həsrətini çəkirəm.
132. Adını sevənlər üçün etdiyin adətə görə Mənə bax və lütf göstər.
133. Kəlamınla addımlarımı möhkəmləndir, Qoy heç bir təqsirim mənə hakimlik etməsin.
134. Məni insanların zülmündən qurtar, Qoy Sənin qayda-qanunlarına bağlı qalım.
135. Üzün qulunun üstünə nur saçsın, Sən mənə qaydalarını öyrət.
136. Gözlərimdən sellər kimi yaş axır, Çünki insanlar qanununa bağlı qalmırlar.
137. Ya Rəbb, adilsən, Hökmlərin doğrudur.
138. Buyurduğun göstərişlər ədalətlidir, Onlar tamamilə etibarlıdır.
139. Qeyrətim məni yandırıb-yaxıb, Çünki düşmənlərim Sənin sözlərini unudub.
140. Sənin kəlamın çox safdır, Bu qulun onu sevir.
141. Kiçik sayılsam da, mənə xor baxsalar da, Qayda-qanunlarını unutmamışam.
142. Salehliyin əbədi salehlikdir, Sənin qanunun həqiqətdir.
143. Başıma sıxıntı və məşəqqət gəldi, Amma Sənin əmrlərin mənə zövq verdi.
144. Sənin göstərişlərin həmişə ədalətlidir, Mənə ağıl ver ki, yaşayım.
145. Ya Rəbb, cavab ver! Bütün qəlbimlə Səni səsləyirəm, Sənin qaydalarına əməl edəcəyəm.
146. Səni səslədim, məni qurtar, Qoy göstərişlərinə bağlı qalım.
147. Dan yeri sökülməzdən əvvəl qalxıb Səni imdada çağırıram, Çünki ümidimi Sənin sözlərinə bağlayıram.
148. Gecə boyu gözümə yuxu getmir, Kəlamını dərindən düşünürəm.
149. Məhəbbətinə görə mənim səsimi eşit, Ya Rəbb, hökmlərinə görə mənə həyat bəxş et.
150. Şər ardınca qaçanlar mənə yaxınlaşdılar, Onlar Sənin qanunundan uzaqlaşdılar.
151. Ya Rəbb, Sən mənə yaxınsan, Bütün əmrlərin həqiqətdir.
152. Göstərişlərini lap əvvəldən öyrənirəm, Əbədi qalsın deyə öyüdlərini verdin.
153. Çəkdiyim əzabı gör, məni qurtar, Çünki qanununu unutmamışam.
154. Münaqişəmi həll edib Özün məni azad et, Mənə kəlamına görə həyat bəxş et.
155. Pislər qurtuluşdan uzaqdır, Çünki onlar Sənin qaydalarını axtarmırlar.
156. Ya Rəbb, mərhəmətin çoxdur, Hökmlərinə görə məni yaşat.
157. Düşmənlərim, məni təqib edənlər çoxdur, Lakin Sənin göstərişlərindən dönmədim.
158. Bu xainlərə ikrahla baxıram, Çünki Sənin vədinə bağlı qalmayıblar.
159. Sənin qayda-qanunlarını gör nə qədər sevirəm, Ya Rəbb, məhəbbətinə görə mənə həyat ver.
160. Sözlərinin mahiyyəti həqiqətdir, Bütün ədalətli hökmlərin əbədidir.
161. Başçılar boş yerə məni təqib edir, Amma ürəyim Sənin sözlərindən qorxur.
162. Çoxlu qənimət tapan bir insan kimi Sənin kəlamın məni sevindirir.
163. Yalandan zəhləm gedir, iyrənirəm, Çünki qanununu sevirəm.
164. Ədalətli hökmlərinə görə Hər gün yeddi dəfə Sənə həmd edirəm.
165. Qanununu sevənlər böyük əmin-amanlıq tapırlar, Onlar heç nə ilə büdrəməzlər.
166. Ya Rəbb, xilasına ümid bəsləmişəm, Əmrlərinə əməl etmişəm.
167. Göstərişlərinə ürəkdən bağlanmışam, Onları çox sevirəm!
168. Qayda-qanunlarına, göstərişlərinə bağlı qalıram, Çünki bütün yollarım Sənin hüzurundadır.
169. Ya Rəbb, mənim fəryadım qoy Sənə çatsın, Mənə Öz sözünə görə ağıl ver.
170. Qoy yalvarışım hüzuruna çatsın, Məni Öz kəlamınla azad et.
171. Qoy dilimdən həmdlər tökülsün, Mənə qaydalarını öyrətmisən.
172. Sənin kəlamını dilim tərənnüm etsin, Çünki Sənin bütün əmrlərin ədalətlidir.
173. Sənin əlin mənə kömək etsin, Çünki Sənin qayda-qanunlarını seçdim.
174. Ya Rəbb, qurtuluşun üçün həsrət çəkirəm, Qanunundan zövq alıram.
175. Mənə həyat bəxş elə, qoy Sənə həmd oxuyum, Hökmlərin qoy mənə kömək olsun.
176. İtən quzu kimi azmışam, qulunu axtar, Çünki əmrlərini unutmamışam.

  Psalms (119/150)