Proverbs (13/31)  

1. Hikmətli oğul ata tərbiyəsinə qulaq asar, Rişxəndçi iradı qulaq ardına vurar.
2. İnsanın dilində yaxşı söz olsa, onun xeyrini yeyər, Xain zorakılıq istər.
3. Dilini saxlayan canını qoruyar, Boşboğaz başını bəlaya salar.
4. Tənbəl arzuladığına çatmaz, Çalışqan bolluğa qovuşar.
5. Saleh adam yalana nifrət edər, Şər insanın sözləri xəcalət və rüsvayçılıq gətirər.
6. Kamillik yolunda olanı salehlik qoruyar, Günahkarı şər yıxar.
7. Adam var ki, heç nəyi yoxdur, özünü varlı göstərir, Adam var ki, malı çoxdur, özünü yoxsul göstərir.
8. Sərvət insanın canını təhlükədən qurtarar, Yoxsul isə hədə-qorxu eşitməz.
9. Saleh insanların işığı könlü sevindirər, Şər insanların çırağı sönər.
10. Təkəbbürdən ancaq münaqişə yaranar, Yaxşı nəsihətə qulaq asanın hikməti var.
11. Kələklə gələn sərvət azalar, Zəhmətlə qazanılan sərvət isə artar.
12. Gecikən ümid ürəyi xəstələndirir, Arzuya çatmaq həyat ağacıdır.
13. Öyüdə xor baxan öz canını həlak edər, Əmrə ehtiram edənlərə mükafat verilər.
14. Hikmətli adamın təlimi həyat qaynağıdır, İnsanı ölüm tələsinə düşməkdən geri qaytarır.
15. Dərin ağlı olan lütf qazanır, Xainin yolu dolaşıqdır.
16. Uzaqgörən hər gördüyü işi bilir, Axmaq öz səfehliyini hamıya göstərir.
17. Pis qasid bəlaya düşər, Etibarlı elçi şəfa verər.
18. Tərbiyəni rədd edən yoxsullaşıb şərəfdən düşər, Məzəmməti qəbul edən şərəfə yetişər.
19. Arzuya çatmaq qəlbə, cana şirin gələr, Axmaq pislikdən dönməyə ikrah edər.
20. Hikmətli ilə oturub-duran hikmət qazanar, Axmaqlarla ayaqlaşan bədbəxt olar.
21. Günahkarı şər qovar, Salehin yaxşı bir əvəzi var.
22. Yaxşı insan nəvələrinə də irs qoyar, Günahkarın yığdığı sərvət salehə qalar.
23. Yoxsulların əkini bol bəhrə versə də, Ədalət olmayan yerdə bada gedər.
24. Oğlundan kötəyi əsirgəyən sanki ona nifrət edər, Oğlunu sevən ona düzgün tərbiyə verər.
25. Saleh yeyib doyar, Şər adamsa ac qalar.

  Proverbs (13/31)