Proverbs (10/31)  

1. Süleymanın məsəlləri: Hikmətli oğul atasını sevindirər, Axmaq oğul anasına dərd gətirər.
2. Şər yolla yığılan xəzinədən fayda götürmək olmaz, Amma salehlik insanı ölümdən qurtarar.
3. Rəbb saleh insanı ac qoymaz, O, acgöz pisləri doydurmaz.
4. Tənbəlin əlləri onu yoxsullaşdırar, Çalışqanın əli sərvət qazanar.
5. Ağıllı oğul yayda məhsul yığar, Biçin vaxtı yatan oğul rüsvay olar.
6. Saleh insanın başından bərəkət yağar, Şər adamın dili zorakılığı gizli saxlar.
7. Salehlərin həyatına baxmaq xeyir-dua gətirər, Şər adamın adı batar.
8. Qəlbən hikmətli olan əmrləri qəbul edər, Səfeh boşboğazlığı üzündən itib-batar.
9. Kamalla gəzib-dolaşan dinc yaşar, Yolu əyri olanlar üzə çıxar.
10. Göz vuran başına bəla açar, Səfeh boşboğazlığı üzündən itib-batar.
11. Salehin ağzı həyat qaynağı olar, Amma şər adamın dili zorakılığı gizli saxlar.
12. Nifrət nifaq yaradar, Lakin məhəbbət bütün günahları örtər.
13. Dərrakəlinin dilindən hikmət tökülər, Qanmaz kürəyindən kötəklənər.
14. Hikmətli adamlar bilik toplar, Səfehin boşboğazlığı onu bəlaya yaxınlaşdırar.
15. Zənginin var-dövləti ona qalalı şəhərdir, Kasıbı yoxsulluq bəlaya salar.
16. Salehin mükafatı həyatdır, Şər adamınsa qazancı günahdır.
17. Tərbiyəyə bağlanan həyat yolunda olar, Məzəmməti rədd edən yolunu azar.
18. Nifrətini gizlədən yalan danışar, Axmaq hər yana böhtanlar yayar.
19. Çox sözlərlə günahı azaltmaq olmaz, Dilini saxlayan ağıllıdır.
20. Saleh insanın dili saf gümüşə oxşar, Şər adamın qəlbinin dəyəri az olar.
21. Saleh öz dili ilə çox adamı doydurar, Səfeh qanmazlığı üzündən həlak olar.
22. Rəbbin xeyir-duası insana sərvət gətirər, Daha ona qüssə verməz.
23. Axmaq üçün şər iş görmək bir əyləncədir, Dərrakəlininsə hikməti var.
24. Şər adam nədən qorxursa, başına gələr, Saleh isə muradına çatar.
25. Qopan tufan şəri süpürüb aparar, Salehin təməli əbədi qalar.
26. Dişlərə sirkə, gözlərə tüstü necə təsir edirsə, Tənbələ iş buyuran bunu elə hiss edər.
27. Rəbb qorxusu ömür uzadar, Şər insanların ömründən illər azalar.
28. Salehləri sevinc gözlər, Şər insanların ümidi boşa çıxar.
29. Kamilin pənahı Rəbbin yoludur. Şər iş görənin başı bəla ilə doludur.
30. Saleh heç vaxt sarsılmaz, Şər insanlar yer üzündə qalmaz.
31. Salehin ağzı hikmətlə çiçəklənər, Hiyləli dillər kəsilər.
32. Saleh insanın dili razı salmağı bacarar, Şər insanın ağzından hiyləli sözlər çıxar.

  Proverbs (10/31)