Job (38/42)  

1. O zaman Rəbb qasırğanın içindən Əyyuba belə cavab verdi:
2. «Məsləhəti savadsız sözlərlə qaranlığa salan bu kimdir?
3. İndi kişi kimi belinə qurşaq bağla, Sual verəcəyəm, Mənə cavab ver.
4. Mən yerin təməlini qoyarkən haradaydın? Anlayışın varsa, söylə.
5. İndi ki bilirsən, De görüm, yerin ölçüsünü kim qoydu, Yaxud yer üstündə ölçü xəttini kim çəkdi?
6. Nəyin üstündə onun təməlləri quruldu? Kim onun guşədaşını qoydu?
7. Onda dan ulduzları birgə nəğmə oxuyurdu, Bütün ilahi varlıqlar sevincdən haray salırdı.
8. Dəniz bətndən çıxıb fışqırarkən Onu qapılar arasında kim bağladı?
9. Ona buludları libas, Qatı qaranlıqları qundaq etdim.
10. Onun sərhədini çəkdim, Qapı və cəftələrini qoydum.
11. O vaxt dedim: “Buraya qədər gəlib o tərəfə çıxmayacaqsan, Qürurlu dalğaların burada dursun”.
12. Sən ömründə səhərə buyruq verdinmi? Şəfəqə yerini göstərdinmi?
13. Belə ki yer üzünün ucqarlarını tutsun, Üstündən pisləri çırpıb atsın.
14. Torpağın quruluşu dəyişir, Möhür vurulanda palçıqda əksi qalan kimi, Libasdakı qırışlar kimi gözə görünür.
15. Pislərin nuru batırılar, Qaldırdıqları qolları qırılar.
16. Dənizin mənbələrinə getmisənmi? Dərinliyin dibində gəzmisənmi?
17. Ölüm dərgahı sənə göstərilibmi? Ölüm kölgəsinin qapılarını görmüsənmi?
18. Dünyanın həcmini dərk edə bilirsənmi? De görüm, bunların hamısını bilirsənmi?
19. İşıq məskəninə gedən yol haradadır? Qaranlığın yeri haradadır?
20. Onları yerlərinə apara bilərsənmi? Evlərinin yolunu bilirsənmi?
21. Əlbəttə, heç nə anlamırsan, Çünki onlarla eyni vaxtda doğulmusan! Yaşın bu qədərdir.
22. Qar anbarlarına girmisənmi? Dolu anbarlarını görmüsənmi?
23. Mən onları dar gün üçün, Döyüş və müharibə günləri üçün saxlayıram.
24. Hansı yolla işıq yayılar, Yer üzündə şərq küləyi qopar?
25. Kim sellər üçün arx, İldırım üçün yol açdı ki,
26. Kimsəsiz yerləri, İnsan yaşamayan çölləri sulasın,
27. Səhralar – biyabanlar doyunca su içsin, Yaşıl ot bitsin?
28. Yağışın atası varmı? Şeh damlalarını kim yaratdı?
29. Buz kimin bətnindən çıxdı? Göylərdən düşən şaxtanı kim doğdu?
30. Sular nə zaman daş kimi bərkiyir, Dərinliklərin səthi donur?
31. Ülkər ulduzlarını bağlaya bilərsənmi? Orionun bağlarını aça bilərsənmi?
32. Hər bürcü öz vaxtında çıxara bilərsənmi? Böyük, Kiçik Ayı bürcünə yol göstərə bilərsənmi?
33. Göylərin qanunlarını bilirsənmi? Allahın hakimiyyətini yer üzərində qura bilərsənmi?
34. Başına bol yağış yağsın deyə Buludları səsləyə bilərsənmi?
35. Şimşəkləri göndərə bilərsənmi getsinlər, Sənə də “bax buradayıq” desinlər?
36. Kim ürəyə hikmət qoydu, Dərk etmək üçün şüur verdi?
37. Kim buludları ağılla saya bilər? Göyün tuluqlarını kim boşalda bilər?
38. Onda toz yatıb yer bərkiyər, Kəsəklər bir-birinə yapışar.
39. Dişi aslanlar üçün ov ovlaya bilərsənmi, Gənc aslanların qarnını doyura bilərsənmi
40. Yuvalarına girəndə, Kolluqda pusqu quranda?
41. Kim qarğaya yem verə bilər Balaları Allaha fəryad edəndə, Acından vurnuxanda?

  Job (38/42)