Genesis (9/50)  

1. Allah Nuha və onun oğullarına xeyir-dua verib dedi: «Törəyib çoxalın və yer üzünü bürüyün.
2. Qurudakı bütün heyvanlar, göydəki bütün quşlar, yerdə sürünən bütün canlılar və dənizdə olan bütün balıqlar sizdən qorxub dəhşətə gələcək. Onlar sizin ixtiyarınıza verilib.
3. Bütün canlılar da sizə qida olsun, onların hamısını bütün göy otlar kimi sizə verirəm.
4. Ancaq əti onun canı olan qanla birgə yeməyin.
5. Sizin isə qanınız tökülərsə, əvəzini hökmən alacağam. Hər heyvandan hesabınızı alacağam. Həmçinin insandan – qardaşının canını alan hər kəsdən əvəzini alacağam.
6. Kim insan qanı töksə, Onun da qanı İnsan əli ilə töküləcək. Çünki Allah insanı Öz surətinə görə yaradıb.
7. Siz törəyib çoxalın, Yer üzünə yayılın, Orada çoxalın».
8. Allah Nuha və yanında olan oğullarına dedi:
9. «Mən sizinlə, sizdən sonrakı nəslinizlə Öz əhdimi bağlayıram,
10. gəmidən çıxan yer üzündəki bütün canlı məxluqlarla – quşlar, ev heyvanları və bütün çöl heyvanları ilə əhdimi bağlayıram.
11. Sizinlə Öz əhdimi qoyuram ki, bütün canlılar bir daha daşqınla məhv olmayacaq və heç vaxt yer üzünü viran edən daşqın baş verməyəcək».
12. Allah yenə dedi: «Mənim sizinlə və sizinlə olan bütün canlılarla əbədi olaraq bağladığım əhdin əlaməti budur:
13. buludda Öz göy qurşağımı qoyuram ki, Mənimlə yer üzü arasında olan əhdin əlaməti olsun.
14. Mən yer üzünə bulud gətirdiyim zaman buludda göy qurşağı görünəcək.
15. Onda Mən sizinlə və bütün canlı məxluqlarla bağladığım əhdi yada salacağam. Sular bir daha daşqına çevrilib bütün canlıları məhv etməyəcək.
16. Buludda göy qurşağı olacaq. Mən Allah onu görüb yer üzündə yaşayan bütün canlı məxluqlarla bağladığım əbədi əhdi yada salacağam».
17. Allah yenə Nuha dedi: «Mənim yer üzündə yaşayan bütün canlılarla bağladığım əhdin əlaməti budur».
18. Gəmidən çıxan Nuhun oğulları bunlardır: Sam, Ham və Yafəs. Hamdan Kənan törədi.
19. Nuhun üç oğlu bunlardır və yer üzündə yayılan bütün insanlar onlardan törədi.
20. Nuh torpağı becərməyə başladı və bir üzüm bağı saldı.
21. O, şərab içib sərxoş oldu və öz çadırında çılpaq uzandı.
22. Kənanın atası Ham atasının çılpaq olduğunu gördü və bunu bayırda iki qardaşına söylədi.
23. Sam və Yafəs bir paltar götürüb öz çiyinlərinə saldılar və dal-dalı içəri girib, atalarının çılpaq bədənini örtdülər. Onlar üzlərini əks tərəfə çevirmişdilər ki, atalarının çılpaqlığını görməsinlər.
24. Nuh öz sərxoşluğundan ayıldı və kiçik oğlunun əməlini bilib dedi:
25. «Kənana lənət olsun, Öz qardaşlarının qullarına qul olsun».
26. Yenə dedi: «Samın Allahı Rəbbə alqış olsun, Kənan ona qul olsun.
27. Allah Yafəsə genişlik versin, Samın çadırlarında yaşasın. Kənan ona qul olsun».
28. Nuh daşqından sonra üç yüz əlli il yaşadı.
29. O, doqquz yüz əlli il ömür sürüb öldü.

  Genesis (9/50)