Ezra (2/10)  

1. Babil padşahı Navuxodonosorun Babilə apardığı əsirlər yaşadıqları vilayətdən Yerusəlimə və Yəhudadakı öz şəhərlərinə qayıtdılar.
2. Onlar Zerubbabil, Yeşua, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordokay, Bilşan, Mispar, Biqvay, Rexum, Baananın başçılığı ilə gəldilər. Sürgündən qayıdan İsraillilərin sayı:
3. Paroş övladları – 2172 nəfər;
4. Şefatya övladları – 372 nəfər;
5. Arah övladları – 775 nəfər;
6. Yeşua və Yoav nəslindən Paxat-Moav övladları – 2812 nəfər;
7. Elam övladları – 1254 nəfər;
8. Zattu övladları – 945 nəfər;
9. Zakkay övladları – 760 nəfər;
10. Bani övladları – 642 nəfər;
11. Bevay övladları – 623 nəfər;
12. Azqad övladları – 1222 nəfər;
13. Adoniqam övladları – 666 nəfər;
14. Biqvay övladları – 2056 nəfər;
15. Adin övladları – 454 nəfər;
16. Ater, yəni Xizqiya övladları – 98 nəfər;
17. Besay övladları – 323 nəfər;
18. Yora övladları – 112 nəfər;
19. Xaşum övladları – 223 nəfər;
20. Gibbar övladları – 95 nəfər;
21. Bet-Lexem övladları – 123 nəfər;
22. Netofa sakinləri – 56 nəfər;
23. Anatot sakinləri – 128 nəfər;
24. Azmavet övladları – 42 nəfər;
25. Qiryat-Arim, Kefira və Beerot övladları – 743 nəfər;
26. Rama və Geva övladları – 621 nəfər;
27. Mikmas sakinləri – 122 nəfər;
28. Bet-El və Ay sakinləri – 223 nəfər;
29. Nevo övladları – 52 nəfər;
30. Maqbiş övladları – 156 nəfər;
31. Digər Elam övladları – 1254 nəfər;
32. Xarim övladları – 320 nəfər;
33. Lod, Xadid və Ono övladları – 725 nəfər;
34. Yerixo övladları – 345 nəfər;
35. Senaa övladları – 3630 nəfər.
36. Kahinlər: Yeşua nəslindən Yedaya övladları – 973 nəfər;
37. İmmer övladları – 1052 nəfər;
38. Paşxur övladları – 1247 nəfər;
39. Xarim övladları – 1017 nəfər.
40. Levililər: Hodavya nəslindən yaranan Yeşua və Qadmiel övladları – 74 nəfər.
41. İlahiçilər: Asəf övladları – 128 nəfər.
42. Məbəd qapıçıları: Şallum övladları, Ater övladları, Talmon övladları, Aqquv övladları, Xatita övladları və Şovay övladları ilə birlikdə 139 nəfər.
43. Məbəd qulluqçuları: Sixa övladları, Xasufa övladları, Tabbaot övladları,
44. Qeros övladları, Siaha övladları, Padon övladları,
45. Levana övladları, Xaqava övladları, Aqquv övladları,
46. Xaqav övladları, Şamlay övladları, Xanan övladları,
47. Giddel övladları, Qaxar övladları, Reaya övladları,
48. Resin övladları, Neqoda övladları, Qazzam övladları,
49. Uzza övladları, Paseah övladları, Besay övladları,
50. Asna övladları, Meunim övladları, Nefusim övladları,
51. Baqbuq övladları, Xaqufa övladları, Xarxur övladları,
52. Baslut övladları, Mexida övladları, Xarşa övladları,
53. Barqos övladları, Sisra övladları, Tamax övladları,
54. Nesiah övladları, Xatifa övladları.
55. Süleymanın əyanlarının nəslindən: Sotay övladları, Hassoferet övladları, Peruda övladları,
56. Yela övladları, Darqon övladları, Giddel övladları,
57. Şefatya övladları, Xattil övladları, Pokeret-Hassevayim övladları, Ami övladları.
58. Məbəd qulluqçuları ilə Süleymanın əyan qullarının övladları – cəmi 392 nəfər.
59. Tel-Melahdan, Tel-Xarşadan, Keruvdan, Addondan, İmmerdən qayıdan, ancaq ailələrinin və nəsillərinin İsrail övladlarından olduğunu sübut edə bilməyənlər bunlardır:
60. Delaya övladları, Toviya övladları, Neqoda övladları – 652 nəfər.
61. Kahinlərin nəslindən: Xovaya övladları, Haqqos övladları, Gileadlı Barzillayın qızlarından arvad alıb qayınatasının adını götürən Barzillay övladları.
62. Onlar nəsil şəcərəsini axtardılar, lakin öz adlarını tapa bilmədilər və buna görə murdar sayılaraq kahinlikdən çıxarıldılar.
63. Yəhuda valisi onlara əmr edib belə dedi: «Urim və Tummimi işlədən bir kahin olmayınca onlar ən müqəddəs yeməklərdən yeməsin».
64. Bütün camaat birlikdə 42 360 nəfər idi.
65. Bundan başqa, 7337 nəfər kölə və kənizlər, 200 nəfər kişi və qadından ibarət ilahiçi var idi.
66. Bu adamların 736 atı, 245 qatırı,
67. 435 dəvəsi, 6720 eşşəyi var idi.
68. Rəbbin Yerusəlimdəki məbədinə gələn zaman bəzi nəsil başçıları Allahın evini öz yerində tikmək üçün könüllü ianələr verdilər.
69. Bu iş üçün yığılan xəzinəyə imkan daxilində altmış bir min darik qızıl, beş min mina gümüş və yüz kahin geyimi verdilər.
70. Kahinlər, Levililər, xalqın bəziləri, ilahiçilər, məbəd qapıçıları və qulluqçuları öz şəhərlərində yerləşdilər. Beləliklə, İsraillilər isə öz şəhərlərində yerləşdilər.

  Ezra (2/10)