1Chronicles (3/29)  

1. Davudun Xevronda doğulan oğulları bunlardır: ilk oğlu İzreelli Axinoamdan doğulan Amnon, ikincisi Karmelli Aviqaildən doğulan Daniel,
2. üçüncüsü Geşur padşahı Talmayın qızı Maakadan doğulan Avşalom, dördüncüsü Haqqitdən doğulan Adoniya,
3. beşincisi Avitaldan doğulan Şefatya, altıncısı arvadı Eqladan doğulan İtream.
4. Davudun bu altı oğlu Xevronda doğuldu. Davud orada yeddi il altı ay padşahlıq etdi, Yerusəlimdə isə otuz üç il padşahlıq etdi.
5. Davudun Yerusəlimdə doğulan oğulları bunlardır: Ammielin qızı Bat-Şevadan doğulan dörd oğlu: Şimea, Şovav, Natan və Süleyman,
6. daha doqquz oğlu: İvxar, Elişua, Elpelet,
7. Noqah, Nefeq, Yafia,
8. Elişama, Elyada və Elifelet.
9. Cariyələrdən doğulan oğullarından başqa Davudun bütün oğulları bunlardır. Tamar da onların bacısıdır.
10. Süleymanın oğlu Rexavam, onun oğlu Aviya, onun oğlu Asa, onun oğlu Yehoşafat,
11. onun oğlu Yehoram, onun oğlu Axazya, onun oğlu Yoaş,
12. onun oğlu Amasya, onun oğlu Azarya, onun oğlu Yotam,
13. onun oğlu Axaz, onun oğlu Xizqiya, onun oğlu Menaşşe,
14. onun oğlu Amon, onun oğlu Yoşiya.
15. Yoşiyanın oğulları: ilk oğlu Yoxanan, ikincisi Yehoyaqim, üçüncüsü Sidqiya, dördüncüsü Şallum.
16. Yehoyaqimin oğulları: onun oğlu Yekonya, onun oğlu Sidqiya.
17. Əsir aparılmış Yekonyanın oğulları: Şealtiel,
18. Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yeqamya, Hoşama və Nedavya.
19. Pedayanın oğulları: Zerubbabil və Şimey. Zerubbabilin oğulları: Meşullam və Xananya, onların bacısı Şelomit,
20. daha beş oğlu: Xaşuva, Ohel, Berekya, Xasadya və Yuşav-Xesed.
21. Xananyanın nəsilləri: Pelatya, Yeşaya, Refayanın oğulları, Arnanın oğulları, Avdiyanın oğulları, Şekanyanın oğulları.
22. Şekanyanın oğlu Şemaya idi. Şemayanın altı oğlu: Xattuş, İqal, Bariah, Nearya və Şafat.
23. Nearyanın üç oğlu: Elyoenay, Xizqiya və Azriqam.
24. Elyoenayın yeddi oğlu: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Aqquv, Yoxanan, Delaya və Anani.

  1Chronicles (3/29)