1Chronicles (2/29)  

1. İsrailin oğulları bunlardır: Ruven, Şimeon, Levi, Yəhuda, İssakar, Zevulun,
2. Dan, Yusif, Binyamin, Naftali, Qad və Aşer.
3. Yəhudanın oğulları: Er, Onan və Şela. Onun bu üç oğlu Kənanlı Bat-Şuadan doğuldu. Yəhudanın ilk oğlu Er Rəbbin gözündə pis adam idi və Rəbb onu öldürdü.
4. Yəhudanın gəlini Tamar ona Peresi və Zerahı doğdu. Yəhudanın cəmisi beş oğlu var idi.
5. Peresin oğulları: Xesron və Xamul.
6. Zerahın oğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol və Dara. Bunlar cəmisi beş nəfər idi.
7. Karminin oğlu həsr olunmuş şeydə xainlik edib İsraili bəlaya salan Akan idi.
8. Etanın oğlu Azarya idi.
9. Xesronun oğulları: Yeraxmeel, Ram və Kalev.
10. Ramdan Amminadav törədi və Amminadavdan Yəhudalıların rəhbəri Naxşon törədi.
11. Naxşondan Salmon törədi və Salmondan Boaz törədi.
12. Boazdan Oved törədi və Oveddən Yessey törədi.
13. Yesseyin oğulları bunlar idi: ilk oğlu Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şimea,
14. dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
15. altıncısı Osem, yeddincisi Davud.
16. Onların bacıları Seruya və Aviqail idi. Seruyanın üç oğlu var idi: Avişay, Yoav və Asahel.
17. Aviqail Amasanı doğdu. Amasanın atası İsmailli Yeter idi.
18. Xesron oğlu Kalevin arvadı Azuva və Yeriot ona övladlar doğdu. Kalevin Azuvadan olan oğulları bunlardır: Yeşer, Şovav və Ardon.
19. Azuva öldü. Kalev Efratı arvad aldı və o da Kalevə Xuru doğdu.
20. Xurdan Uri törədi. Uridən Besalel törədi.
21. Bundan sonra Xesron altmış yaşında ikən Gileadın atası olan Makirin qızını aldı və onunla yaxınlıq etdi; o, Xesrona Sequvu doğdu.
22. Sequv Yairin atası idi. Yairin Gilead torpağında iyirmi üç şəhəri var idi.
23. Amma Geşurlular və Aramlılar onlardan Xavvot-Yairi aldılar, bundan başqa, Qenatı və onun qəsəbələrini də – cəmisi altmış şəhəri aldılar. Bunların hamısı Gileadın atası olan Makirin nəsilləri idi.
24. Xesron Kalev-Efratada öldükdən sonra Xesronun arvadı Aviya ona Teqoanın atası Aşxuru doğdu.
25. Xesronun ilk oğlu Yeraxmeelin oğulları: ilk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem və Axiya.
26. Yeraxmeelin başqa bir arvadı var idi, onun adı Atara idi. Onamın anası o idi.
27. Yeraxmeelin ilk oğlu Ramın oğulları: Maas, Yamin və Eqer.
28. Onamın oğulları: Şammay və Yada. Şammayın oğulları: Nadav və Avişur.
29. Avişurun arvadının adı Avihayil idi. O, Avişura Axbanı və Molidi doğdu.
30. Nadavın oğulları: Seled və Appayim. Seled oğulsuz öldü.
31. Appayimin oğlu İşi idi. İşinin oğlu Şeşan idi. Şeşanın oğlu Axlay idi.
32. Şammayın qardaşı Yadanın oğulları: Yeter və Yonatan. Yeter oğulsuz öldü.
33. Yonatanın oğulları: Pelet və Zaza. Bunlar Yeraxmeelin nəsilləri idi.
34. Şeşanın oğulları yox idi, yalnız qızları var idi. Şeşanın bir Misirli qulu var idi, onun adı Yarxa idi.
35. Şeşan qulu Yarxaya qızını arvad olmaq üçün verdi. Arvadı ona Attayı doğdu.
36. Attaydan Natan törədi. Natandan Zavad törədi.
37. Zavaddan Eflal törədi. Eflaldan Oved törədi.
38. Oveddən Yehu törədi. Yehudan Azarya törədi.
39. Azaryadan Xeles törədi. Xelesdən Eleasa törədi.
40. Eleasadan Sismay törədi. Sismaydan Şallum törədi.
41. Şallumdan Yeqamya törədi. Yeqamyadan Elişama törədi.
42. Yeraxmeelin qardaşı Kalevin oğulları: Zifin atası ilk oğlu Meşa, Xevronun atası Mareşa.
43. Xevronun oğulları: Qorah, Tappuah, Reqem və Şema.
44. Şemadan Yorqoamın atası olan Raxam törədi. Reqemdən Şammay törədi.
45. Şammayın oğlu Maon idi. Maon Bet-Suru tikdi.
46. Kalevin cariyəsi Efa Xaranı, Mosanı və Qazezi doğdu. Xaran Qazezin atası idi.
47. Yahdayın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa və Şaaf.
48. Kalevin cariyəsi Maaka Şeveri və Tirxananı doğdu.
49. O həm də Madmannanın atası Şaafı, Makbenanın və Giveanın atası Şevanı doğdu. Kalevin qızı Aksa idi.
50. Bunlar Kalevin nəsilləri idi. Efratanın ilk oğlu Xurun oğulları bunlardır: Qiryat-Yearimin atası Şoval,
51. Bet-Lexemin atası Salma, Bet-Qaderin atası Xaref.
52. Qiryat-Yearimin atası Şovalın nəsilləri bunlardır: Haroelilər, Manaxatlıların yarısı.
53. Qiryat-Yearimin sakinləri: Yeterlilər, Putlular, Şumalılar, Mişralılar. Bunların arasından Soralılar və Eştaollular çıxdılar.
54. Salmanın nəsilləri: Bet-Lexemlilər, Netofalılar, Atrot-Bet-Yoavlılar, Manaxatlıların yarısı və Soralılar.
55. Yabesdə yaşayan mirzələrin nəsilləri: Tirealılar, Şimealılar, Sukalılar. Bunlar Bet-Rekavın atası Xammatın nəslindən olan Qenlilərdir.

  1Chronicles (2/29)