Psalms (96/150)  

1. Këndojini Zotit një këngë të re, këndojini Zotit, o banorë të të gjithë tokës!
2. Këndojini Zotit, bekoni emin e tij; lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij.
3. Shpallni lavdinë e tij midis kombeve dhe mekullitë e tij midis tërë popujve.
4. Sepse Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë; nga ai duhet të kemi frikë përmbi gjithë perënditë e tjera.
5. Sepse gjithë perënditë e kombeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qiejtë.
6. Shkëlqimi dhe madhështia janë para tij, forca dhe bukuria janë në shenjtëroren e tij.
7. Jepini Zotit, o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë.
8. Jepini Zotit lavdinë që i takon emrit të tij, çojini oferta dhe ejani në oborret e tij.
9. Bini përmbys përpara Zotit në shkëlqimin e shenjtërisë së tij, dridhuni para tij, o banorë të të gjithë tokës.
10. U thoni gjithë kombeve: "Zoti mbretëron; bota është vendosur mirë dhe nuk do të luajë nga vendi; ai do t'i gjykojë popujt me drejtësi".
11. Le të gëzohen qiejtë dhe të gëzohet toka; le të zhurmojë deti dhe gjithçka gjindet në të.
12. Le të ngazëllohet fusha dhe gjithçka gjindet në të. Atëherë tërë drurët e pyllit do të lëshojnë britma gëzimi përpara Zotit,
13. sepse ai vjen, vjen për të gjykuar tokën. Ai do ta gjykojë botën me drejtësi dhe popujt në besnikërinë e tij.

  Psalms (96/150)