Psalms (83/150)  

1. O Perëndi, mos rri në heshtje! Mos mbyll gojën, mos rri i qetë, o Perëndi!
2. Sepse, ja, armiqtë e tu po ziejnë dhe ata që të urrejnë ngrenë kokën.
3. Thurrin gracka kundër popullit tënd dhe bëjnë komplote kundër atyre që ti mbron.
4. Ata thonë: "Ejani t'i shkatërrojmë si komb, emri i Izraelit të mos kujtohet më".
5. Sepse kanë komplotuar së bashku me një mendje dhe kanë lidhur një besëlidhje kundër teje.
6. Çadrat e Edomit dhe Ismaelitët, Moabi dhe Hagarenët,
7. Gebali, Amoni dhe Amaleku, Filistia me banorët e Tiros;
8. dhe Asiria është bashkuar me ta për të ndihmuar bijtë e Lotit. (Sela)
9. Vepro me ta ashtu si bëre me Madianin, me Siseran dhe me Jabinin pranë përroit të Kishonit,
10. të cilët u shkatërruan në Endor dhe u bënë si pleh për tokën.
11. Bëj që krerët e tyre të jenë si Orebi dhe Zeebi, dhe tërë princat e tyre si Zebahu dhe Tsalmuna,
12. sepse ata thanë: "Të shtiem në dorë kullotat e Perëndisë".
13. O Perëndia im, bëji njëlloj si pluhuri i vorbullës, si kashta në mëshirë të erës.
14. Ashtu si zjarri djeg pyllin dhe flaka gllabëron malet,
15. kështu ndiqi me furtunën tënde dhe trëmbi me uraganin tënd.
16. Mbulo fytyrat e tyre me turp, me qëllim që të kërkojnë emrin tënd, o Zot.
17. U turpërofshin dhe u tmerrofshin përjetë, u ngatërrofshin dhe vdekshin;
18. dhe ta dijnë se ti vetëm, që quhesh Zoti, je Shumë i Larti mbi gjithë dheun.

  Psalms (83/150)