Psalms (54/150)  

1. O Perëndia im, më shpëto me emrin tënd dhe siguromë drejtësi me fuqinë tënde.
2. O Perëndia im, dëgjo lutjen time dhe vëru veshin fjalëve të gojës sime.
3. Sepse disa të huaj janë ngritur kundër meje dhe njerëz të furishëm kërkojnë jetën time, njerëz që nuk e kanë Perëndinë para syve të tyre. (Sela)
4. Ja, Perëndia është ndihma ime, Zoti e përkrah jetën time.
5. Ai do t'i ndëshkojë armiqtë e mi për të keqen që më kanë bërë; në besnikërinë tënde shkatërroji.
6. Me gjithë zemër do të ofroj flijime; do të kremtoj emrin tënd, o Zot, sepse është i mirë;
7. sepse më ke çliruar nga çdo ankth, sytë e mi kanë parë mbi armiqtë e mi atë që unë dëshiroja.

  Psalms (54/150)