Psalms (29/150)  

1. I jepni Zotit, o bij të të fuqishmëve, i jepni Zotit lavdi dhe forcë.
2. I jepni Zotit lavdinë që i përket emrit të tij; adhuroni Zotin në shkëlqimin e shenjtërisë së tij.
3. Zëri i Zotit është mbi ujërat; Perëndia i lavdisë gjëmon; Zoti është mbi ujërat e mëdha.
4. Zëri i Zotit është i fuqishëm, zëri i Zotit është i madhërishëm.
5. Zëri i Zotit thyen kedrat; po, Zoti thyen kedrat e Libanit;
6. i bën të hidhen si një viç, Libanin dhe Sirionin, si një buall i ri.
7. Zëri i Zotit çan flakët e zjarrit.
8. Zëri i Zotit e bën shkretëtirën të dridhet; Zoti bën që të dridhet shkretëtira e Kadeshit.
9. Zëri i Zotit bën që të lindin sutat dhe i lë pyjet pa gjethe; dhe në tempullin e tij çdo gjë thotë: "Lavdi!".
10. Zoti rrinte ulur në fron përmbi përmbytjen; po, Zoti rri ulur si mbret në përjetësi.
11. Zoti do t'i japë forcë popullit të tij; Zoti do të bekojë popullin e tij me paqe.

  Psalms (29/150)