Psalms (136/150)  

1. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon përjetë.
2. Kremtoni Perëndinë e perëndive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
3. Kremtoni Zotin e zotërive, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
4. atë që vetëm bën mrekulli të mëdha, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
5. atë që ka bërë qiejtë me dituri, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
6. atë që ka shtrirë tokën mbi ujërat, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
7. atë që ka bërë ndriçuesit e mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
8. diellin për të sunduar mbi ditën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
9. hënën dhe yjet për të sunduar mbi natën, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
10. Ai që goditi Egjiptasit në parëbirnitë e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
11. dhe e nxori Izraelin nga mjedisi i tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
12. me dorë të fuqishme dhe krah të shtrirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
13. Atë që ndau Detin e Kuq në dy pjesë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
14. dhe e bërë Izraelin të kalojë në mes të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
15. por fshiu Faraonin dhe ushtrinë e tij në Detin e Kuq, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
16. Atë që e çoi popullin e tij nëpër shkretëtirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
17. atë që goditi mbretër të mëdhenj, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
18. dhe vrau mbretër të fuqishëm, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë;
19. Sihonin, mbretin e Amorejve, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
20. dhe Ogun, mbretin e Bashanit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
21. Dhe u dha atyre si trashëgimi vendin e tyre, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
22. në trashëgimi Izraelit, shërbëtorit të tij, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
23. Ai u kujtua për ne në kushtet tona të këqija, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë,
24. dhe na çliroi nga armiqtë tanë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
25. Ai i jep ushqim çdo krijese, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
26. Kremtoni Perëndinë e qiellit, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.

  Psalms (136/150)