Psalms (135/150)  

1. Aleluja. Lëvdoni emrin e Zotit, lëvdojeni, o shërbëtorë të Zotit,
2. që rrini në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së Perëndisë tonë.
3. Lëvdoni Zotin, sepse Zoti është i mirë; i këndoni lavde emrit të tij, sepse ai është i dashur.
4. Sepse Zoti ka zgjedhur për vete Jakobin, dhe Izraelin si thesar të tij të veçantë.
5. Po, unë pranoj që Zoti është i madh dhe që Zoti ynë është përmbi të gjitha perënditë.
6. Zoti bën ç'të dojë në qiell dhe në tokë, në dete dhe në të gjitha humnerat.
7. Ai i larton avujt nga skajet e tokës, prodhon vetëtimat për shiun, e nxjerr erën nga depozitat e tij.
8. Ai i goditi të parëlindurit e Egjiptit, si të njerëzve ashtu edhe të kafshëve,
9. dërgoi shenja dhe mrekulli në mes teje, o Egjipt, mbi Faraonin dhe mbi të gjithë shërbëtorët e tij.
10. Ai goditi kombe të mëdha dhe vrau mbretër të fuqishëm:
11. Sionin, mbretin e Amorejve, Ogun, mbretin e Bashanit, dhe tërë mbretëritë e Kanaanit.
12. Dhe vendet e tyre ua dhe në trashëgimi, në trashëgimi Izraelit, popullit të tij.
13. O Zot, emri yt rron përjetë; kujtimi yt, o Zot, brez pas brezi.
14. Sepse Zoti do t'i sigurojë drejtësinë popullit të tij dhe do të ketë mëshirë për shërbëtorët e tij.
15. Idhujt e kombeve janë argjendi dhe ari, vepra të dorës së njeriut;
16. kanë gojë por nuk flasin, kanë sy por nuk shohin,
17. kanë veshë por nuk dëgjojnë; nuk kanë frymë në gojën e tyre.
18. Të ngjashëm me ta janë ata që i bëjnë, kushdo që ka besim tek ata.
19. Shtëpi e Izraelit, bekoje Zotin; shtëpi e Aaronit, bekoje Zotin.
20. Shtëpi e Levit, bekoje Zotin; ju që keni frikë nga Zoti, bekojeni Zotin.
21. Nga Sioni u bekoftë Zoti, që banon në Jeruzalem. Aleluja.

  Psalms (135/150)