Psalms (117/150)  

1. Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt!
2. Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.

  Psalms (117/150)