Psalms (100/150)  

1. Dërgojini klithma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës!
2. I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi.
3. Pranoni që Zoti është Perëndia; na ka bërë ai dhe jo ne vetë; ne jemi populli i tij dhe kopeja e kullotës së tij.
4. Hyni në portat e tij me falenderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij.
5. Sepse Zoti është i mirë; mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat.

  Psalms (100/150)