Genesis (5/50)  

1. Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.
2. Ai i krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u dha emrin njeri, ditën që u krijuan.
3. Adami jetoi njëqind e tridhjetë vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij dhe e quajti Seth.
4. Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija.
5. Kështu Adami jetoi gjithsej nëntëqind e tridhjetë vjet; pastaj vdiq.
6. Sethi jetoi njëqind e pesë vjet dhe i lindi Enoshi.
7. Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi tetëqind e shtatë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
8. Kështu tërë koha që Sethi jetoi qe nëntëqind e dymbëdhjetë vjet; pastaj vdiq.
9. Enoshi jetoi nëntëdhjetë vjet dhe i lindi Kenani.
10. Mbas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi tetëqind e pesëmbëdhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
11. Kështu Enoshi jetoi gjithsej nëntëqind e pesë vjet; pastaj vdiq.
12. Kenani jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Mahalaleeli.
13. Mbas lindjes së Mahalaleelit, Kenani jetoi tetëqind e dyzet vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
14. Kështu Kenani jetoi gjithsej nëntëqind e dhjetë vjet; pastaj vdiq.
15. Mahalaleeli jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Jaredi.
16. Mbas lindjes së Jaredit, Mahalaleeli jetoi tetëqind e tridhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
17. Kështu Mahalaleeli jetoi gjithsej tetëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet; pastaj vdiq.
18. Jaredi jetoi njëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet dhe i lindi Enoku.
19. Mbas lindjes së Enokut, Jaredi jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija të tjerë.
20. Kështu Jaredi jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet; pastaj vdiq.
21. Enoku jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Methuselahu.
22. Mbas lindjes të Methuselahut, Enoku eci me Perëndinë treqind vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
23. Kështu Enoku jetoi gjithsej treqind e gjashtëdhjetë e pesë vjet.
24. Pra Enoku eci me Perëndinë, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete.
25. Metuselahu jetoi njëqind e tetëdhjetë e shtatë vjet dhe i lindi Lameku.
26. Mbas lindjes së Lamekut, Metuselahu jetoi shtatëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindën bij e bija.
27. Kështu Metuselahu jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë vjet; pastaj ai vdiq.
28. Lameku jetoi njëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindi një bir;
29. dhe i vuri emrin Noe, duke thënë: "Ky do të na ngushëllojë për punën tonë dhe për mundin e duarve tona, për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar".
30. Pasi solli në këtë botë Noeun, Lameku jetoi pesëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet dhe i lindën bij e bija të tjerë.
31. Kështu Lameku jetoi gjithsej shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë vjet, pastaj ai vdiq.
32. Noeut, në moshën pesëqind vjeç, i lindi Semi, Kami dhe Jafeti.

  Genesis (5/50)