Psalms (96/150)  

1. Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied; sing voor die HERE, o ganse aarde!
2. Sing tot eer van die HERE, loof sy Naam, verkondig sy heil van dag tot dag.
3. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders.
4. Want die HERE is groot en baie lofwaardig; Hy is gedug bo al die gode.
5. Want al die gode van die volke is afgode, maar die HERE het die hemele gemaak.
6. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom.
7. Gee aan die HERE, o geslagte van die volke, gee aan die HERE eer en sterkte.
8. Gee aan die HERE die eer van sy Naam, bring offers en kom in sy voorhowe.
9. Aanbid die HERE in heilige gewaad; beef voor sy aangesig, o ganse aarde!
10. Sê onder die volke: Die HERE is Koning! Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel.
11. Laat die hemele bly wees en die aarde juig; laat die see en sy volheid bruis.
12. Laat die veld juig en al wat daarin is; dan sal al die bome van die bos jubel
13. voor die aangesig van die HERE; want Hy kom, want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou.

  Psalms (96/150)