Psalms (30/150)  

1. 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die Huis. Van Dawid.
2. Ek sal U verhoog, HERE, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie.
3. HERE, my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak.
4. HERE, U het my siel uit die doderyk laat opkom; U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdaal.
5. Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam;
6. want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig.
7. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê: Ek sal vir ewig nie wankel nie.
8. HERE, U het my berg deur u welbehae sterk laat staan. U het u aangesig verberg- ek het verskrik geword!
9. Ek het U aangeroep, HERE, en ek het die HERE gesmeek:
10. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdaal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit u trou verkondig?
11. Hoor, HERE, en wees my genadig! HERE, wees my 'n helper!
12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;
13. sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. HERE, my God, vir ewig sal ek U loof.

  Psalms (30/150)