Psalms (25/150)  

1. 'n Psalm van Dawid. Alef. Tot U, o HERE, hef ek my siel op.
2. Bet. My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie.
3. Gimel. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak.
4. Dalet. HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie.
5. He. Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.
6. Sajin. Dink, HERE, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want dié is van ewigheid af.
7. Get. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie; dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o HERE!
8. Tet. Die HERE is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg.
9. Jod. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer.
10. Kaf. Al die paaie van die HERE is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar.
11. Lamed. Om u Naam ontwil, HERE, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot.
12. Mem. Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies.
13. Noen. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit.
14. Samek. Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak.
15. Ajin. My oë is altyddeur op die HERE, want Hy sal my voete uit die net uitlei.
16. Pe. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig.
17. Sade. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek; lei my uit my angste.
18. Resj. Aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes.
19. Resj. Aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met 'n gewelddadige haat.
20. Sjin. Bewaar my siel en red my; laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek.
21. Tau. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek.
22. o God, verlos Israel uit al sy benoudhede!

  Psalms (25/150)