Psalms (140/150)  

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
2. Red my, HERE, van die kwaaddoeners, bewaar my vir die manne van geweld;
3. wat slegte dinge in die hart bedink, wat elke dag stryd verwek.
4. Hulle maak hul tong skerp soos 'n slang; gif van 'n adder is onder hulle lippe. Sela.
5. Bewaar my, HERE, vir die hande van die goddelose; behoed my vir die manne van geweld wat planne beraam om my voete weg te stoot.
6. Trotsaards het vir my 'n vangnet gespan en toue; hulle het 'n net uitgespan aan die kant van die pad; strikke het hulle vir my gestel. Sela.
7. Ek het tot die HERE gesĂȘ: U is my God; luister tog, HERE, na die stem van my smekinge!
8. HERE Here, Sterkte van my heil, U beskut my hoof in die dag van stryd!
9. HERE, gee tog nie die begeertes van die goddelose nie; laat sy listige plan nie geluk, sodat hulle hul verhef nie. Sela.
10. Wat betref die hoof van die wat my omring- laat die onheil van hulle lippe hulle oordek.
11. Laat vurige kole op hulle afgegooi word; mag Hy hulle laat val in die vuur, in kuile, sodat hulle nie weer opstaan nie!
12. Laat die kwaadspreker nie op aarde bevestig word nie; die man van geweld- laat die ongeluk hom jaag met slag op slag.
13. Ek weet dat die HERE die regsaak van die ellendige, die reg van die behoeftiges sal behartig.
14. Sekerlik, die regverdiges sal u Naam loof, die opregtes sal voor u aangesig woon.

  Psalms (140/150)