Psalms (139/150)  

1. Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.
2. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.
3. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.
4. Want daar is nog geen woord op my tong nie- of U, HERE, U ken dit geheel en al.
5. U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.
6. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.
7. Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?
8. Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!
9. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,
10. ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.
11. En as ek sê: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting,
12. dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.
13. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.
14. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.
15. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.
16. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.
17. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!
18. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand; word ek wakker, dan is ek nog by U.
19. o God, as U tog maar die goddelose wou ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg!
20. Hulle wat arglistig teen U spreek, u Naam ydellik verhef- u teëstanders!
21. HERE, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en 'n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?
22. Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my!
23. Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes;
24. en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!

  Psalms (139/150)