Psalms (116/150)  

1. Ek het lief, want die HERE hoor my stem, my smekinge,
2. want Hy het sy oor tot my geneig; daarom sal ek Hom in my dae aanroep.
3. Bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref; ek het benoudheid en kommer gevind.
4. Maar ek het die Naam van die HERE aangeroep: Ag, HERE, red my siel.
5. Die HERE is genadig en regverdig, en onse God is 'n ontfermer.
6. Die HERE bewaar die eenvoudiges; ek het swak geword, maar Hy het my gehelp.
7. My siel, keer terug tot jou rus; want die HERE het goed aan jou gedoen.
8. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling.
9. Ek sal wandel voor die aangesig van die HERE in die lande van die lewendes.
10. Ek het geglo toe ek gespreek het: Ek is diep neergebuig.
11. Ék het in my angs gesê: Alle mense is leuenaars.
12. Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my?
13. Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die HERE aanroep.
14. My geloftes sal ek aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk.
15. Kosbaar is in die oë van die HERE die dood van sy gunsgenote.
16. Ag, HERE, sekerlik, ek is u kneg, ek is u kneg, die seun van u diensmaagd; U het my bande losgemaak.
17. Ek sal U 'n offer van danksegging bring en die Naam van die HERE aanroep.
18. Ek sal my geloftes aan die HERE betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk,
19. in die voorhowe van die huis van die HERE, binne-in jou, o Jerusalem! Halleluja!

  Psalms (116/150)