Nehemiah (10/13)  

1. En op die verseëlde stukke het geteken: Nehemía, die goewerneur, die seun van Hagálja, en Sedekía,
2. Serája, Asárja, Jeremía,
3. Pasgur, Amárja, Malkía,
4. Hattus, Sebánja, Mallug,
5. Harim, Méremot, Obádja,
6. Daniël, Gínneton, Barug,
7. Mesúllam, Abía, Míjamin,
8. Maäsja, Bílgai, Semája; dit was die priesters.
9. En die Leviete: Jésua, die seun van Asánja, Bínnuï van die seuns van Henádad, Kádmiël,
10. en hulle broers: Sebánja, Hodía, Kelíta, Pelája, Hanan,
11. Miga, Rehob, Hasábja,
12. Sakkur, Serébja, Sebánja,
13. Hodía, Baní, Beninu.
14. Die hoofde van die volk: Parhos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
15. Bunni, Asgad, Bébai,
16. Adónia, Bigwai, Adin,
17. Ater, Hiskía, Assur,
18. Hodía, Hasum, Bésai,
19. Harif, Anatot, Nobai,
20. Magpías, Mesúllam, Hesir,
21. Mesesábeël, Sadok, Jáddua,
22. Pelátja, Hanan, Anája,
23. Hoséa, Hanánja, Hassub,
24. Hallóhes, Pilha, Sobek,
25. Rehum, Hasábna, Maäséja,
26. en Ahía, Hanan, Anan,
27. Mallug, Harim, Baäna.
28. En die res van die volk, die priesters, die Leviete, die poortwagters, die sangers, die tempelbediendes en almal wat hulle afgesonder het van die volke van die lande tot die wet van God, hulle vroue, hulle seuns en hulle dogters, almal wat enigsins kon verstaan,
29. het by hulle broers, die vername manne onder hulle, aangesluit, en hulle het onder eed en met beswering hulleself verplig om te wandel in die wet van God, wat deur die diens van Moses, die kneg van God, gegee is, en om te hou en te doen al die gebooie van die HERE onse Here, en sy verordeninge en sy insettinge;
30. verder dat ons ons dogters nie sou gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie;
31. en as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring om op die sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die sabbat of op 'n heilige dag nie; en dat ons in die sewende jaar die land braak sou laat lê en van elke skuldvordering afsien.
32. En ons het vir ons die verpligting aangegaan om ons 'n derde van 'n sikkel in die jaar op te lê vir die diens van die huis van onse God--
33. vir die toonbrode en die voortdurende spysoffer en die voortdurende brandoffer, die offers van die sabbatte, van die nuwemane, vir die feestye en vir wygawes en vir sondoffers om vir Israel versoening te doen, en vir enige dienswerk in die huis van onse God.
34. En ons, die priesters, die Leviete en die volk het die lot gewerp oor die lewering van hout, om dit volgens ons families op vasgestelde tye jaar vir jaar te bring na die huis van onse God om vuur te maak op die altaar van die HERE onse God soos geskrywe staan in die wet;
35. en om die eerstelinge van ons grond en die eerstelinge van allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die HERE te bring;
36. en om die eersgeborenes van ons seuns en ons vee, soos geskrywe staan in die wet, en die eersgeborenes van ons grootvee en ons kleinvee te bring in die huis van onse God vir die priesters wat diens doen in die huis van onse God;
37. en dat ons die eerstelinge van ons growwe meel en van ons offergawes en van die vrugte van allerhande bome, van mos en olie, sou bring vir die priesters in die kamers van die huis van onse God en die tiendes van ons grond vir die Leviete, terwyl hulle, die Leviete, die tiendes sou invorder in al ons landboustede.
38. En die priester, die seun van Aäron, moet by die Leviete wees as die Leviete die tiendes invorder, en die Leviete moet 'n tiende van die tiendes na die huis van onse God bring, in die kamers van die skathuis.
39. Want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawe van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is; want ons wou die huis van onse God nie laat verwaarloos nie.

  Nehemiah (10/13)