1Chronicles (8/29)  

1. En Benjamin was die vader van Bela, sy eersgeborene; die tweede, Asbel; en die derde, Agrag,
2. die vierde, Noha; en die vyfde, Rafa.
3. En Bela het seuns gehad: Addar en Gera en Abíhud
4. en Abisúa en Naäman en Ahóag
5. en Gera en Sefúfan en Huram.
6. En dit was die seuns van Ehud (hulle was hoofde van families van die inwoners van Geba, en hulle is in ballingskap na Manáhat weggevoer--
7. Naäman en Ahía en Gera het hulle in ballingskap weggevoer); en hy was die vader van Ussa en van Ahíhud.
8. En Saharáim het in die veld van Moab, nadat hy sy vroue Husim en Báära verstoot het, die vader van kinders geword:
9. by sy vrou Hodes was hy die vader van Jobab en Sibja en Mesa en Malkam,
10. en Jehus en Sagía en Mirma; dit was sy seuns, hoofde van families.
11. En by Husim was hy die vader van Abítub en Elpáäl.
12. En die seuns van Elpáäl was: Eber en Míseam en Semed; hy het Ono en Lod met sy onderhorige plekke gebou;
13. en Bería en Sema; hulle was hoofde van families van die inwoners van Ajalon; hulle het die inwoners van Gat verjaag;
14. en Agjo, Sasak en Jerémot
15. en Sebádja en Arad en Eder
16. en Mígael en Jispa en Joha, die seuns van Bería;
17. en Sebádja en Mesúllam en Hiski en Heber
18. en Jísmerai en Jislía en Jobab, die seuns van Elpáäl;
19. en Jakim en Sigri en Sabdi
20. en Eliënai en Sílletai en Éliël
21. en Adája en Berája en Simrat, die seuns van Símeï;
22. en Jispan en Eber en Éliël
23. en Abdon en Sigri en Hanan
24. en Hanánja en Elam en Antotía
25. en Jifdéja en Pnúel, die seuns van Sasak;
26. en Sámserai en Sehárja en Atálja
27. en Jaärésja en Elía en Sigri, die seuns van Jeróham.
28. Hulle was hoofde van families, volgens hulle afstamming, hoofde; hulle het in Jerusalem gewoon.
29. En in Gíbeon het die vader van Gíbeon gewoon, en die naam van sy vrou was Máäga.
30. En sy eersgebore seun was Abdon, verder Sur en Kis en Baäl en Nadab
31. en Gedor en Agjo en Seger.
32. En Miklot was die vader van Símea; en hulle het ook teenoor hulle broers in Jerusalem saam met hulle broers gewoon.
33. En Ner was die vader van Kis, en Kis van Saul, en Saul van Jónatan en Malkisúa en Abinádab en Esbáäl.
34. En die seun van Jónatan was Merib-baäl, en Merib-baäl was die vader van Miga.
35. En die seuns van Miga was: Piton en Meleg en Taäréa en Agas.
36. En Agas was die vader van Jehóadda, en Jehóadda van Alémet en Asmáwet en Simri; en Simri was die vader van Mosa.
37. En Mosa was die vader van Bínea; sy seun was Rafa; sy seun was Eleása; sy seun was Asel.
38. En Asel het ses seuns gehad; en dít was hulle name: Asríkam, Bogru en Ismael en Seárja en Obádja en Hanan; hulle almal was seuns van Asel.
39. En die seuns van Esek, sy broer, was: Ulam, sy eersgeborene, Jehus, die tweede, en Elifélet, die derde.
40. En die seuns van Ulam was manne, dapper helde wat die boog gespan het, en hulle het baie kinders en kindskinders gehad, honderd en vyftig. Hulle was almal uit die seuns van Benjamin.

  1Chronicles (8/29)